PRAVICE POTNIKOV

II.5. Pravice potnikov

 

II.5.a. Evropska ureditev

 

Direktiva Sveta 96/67/ES z dne 15. oktobra 1996 o dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti (UL L 272, 25.10.1996, str. 36–45) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0067:SL:NOT

  
Uredba Sveta (ES) št. 2027/97 z dne 9. oktobra 1997 o odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreč (UL L 285, 17.10.1997, str. 1–3) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R2027:SL:NOT

ki je spremenjena z: 
- Uredba (ES) št. 889/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. maja 2002 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2027/97 o odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreč (UL L 140, 30.5.2002, str. 2–5) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0889:SL:NOT

 

- Informacija o spremembi omejitev odgovornosti po Montrealski konvenciji

  
Direktiva 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Skupnosti (UL L 143, 30.4.2004, str. 76–86) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0036:SL:NOT

  
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES (UL L 344, 27.12.2005, str. 15–22) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R2111:SL:NOT

  
Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL L 46, 17.2.2004, str. 1–8) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0261:SL:NOT

  
Uredba Komisije (ES) št. 473/2006 z dne 22. marca 2006 o določitvi izvedbenih pravil za seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 (UL L 84, 23.3.2006, str. 8–13) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0473:SL:NOT

  
Uredba Komisije (ES) št. 474/2006 z dne 22. marca 2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 (UL L 84, 23.3.2006, str. 14–28) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0474:SL:NOT

ki je spremenjena z:  
- Uredba Komisije (ES) št. 331/2008 z dne 11. aprila 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti (UL L 102, 12.4.2008, str. 3–16) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0331:SL:NOT

  
Uredba Komisije (ES) št. 1546/2006 z dne 4. oktobra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 622/2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (UL L 286, 17.10.2006, str. 6–7) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1546:SL:NOT

  
Uredba (ES) št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu (UL L 204, 26.7.2006, str. 1–9) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1107:SL:NOT

  
Uredba Komisije (ES) št. 715/2008 z dne 24. julija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti (UL L 197, 25.7.2008, str. 36–51) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0715:SL:NOT

 

Informacija o spremembi omejitev odgovornosti po Montrealski konvenciji


II.5.b. Nacionalni predpisi

 

II.5.b.1. Zakoni

 

Zakon o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL) (Uradni list, št. 12/00, 67/02-ZOZP-A, 92/07)  http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO1622.html