LETALSKA INŠPEKCIJA

II.6. Letalska inšpekcija

 

II.6.a. Evropska ureditev

 

Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL L 46, 17.2.2004, str. 1–8) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0261:SL:NOT

  
Uredba Komisije (ES) št. 474/2006 z dne 22. marca 2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 (UL L 84, 23.3.2006, str. 14–28) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0474:SL:NOT

  
Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43–48) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1049:SL:NOT

  
Uredba Komisije (ES) št. 768/2006 z dne 19. maja 2006 o izvajanju Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zbiranja in izmenjave informacij o varnosti zrakoplovov, ki pristajajo na letališčih Skupnosti, in upravljanja informacijskega sistema (UL L 134, 20.5.2006, str. 16–18) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0768:SL:NOT

  
Uredba Komisije (ES) št. 715/2008 z dne 24. julija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti (UL L 197, 25.7.2008, str. 36–51) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0715:SL:NOT

  
Direktiva 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Skupnosti (UL L 143, 30.4.2004, str. 76–86) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0036:SL:NOT

  
Direktiva Komisije 2008/49/ES z dne 16. aprila 2008 o spremembi Priloge II k Direktivi 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede meril za izvajanje preverjanj na ploščadi pri zrakoplovih, ki pristajajo na letališčih Skupnosti (UL L 109, 19.4.2008, str. 17–26) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0049:SL:NOT


II.6.b. Nacionalni predpisi

 

II.6.b.1. Zakoni

 

Zakon o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (ZOSRL) (Uradni list, št. 12/00, 67/02-ZOZP-A, 92/07) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO1622.html
  
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008 http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO1603.html
  
Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP-UPB1) (Uradni list RS, št. 30/06) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO3679.html
  
Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD) (Uradni list RS, št. 49/06) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO4253.html

 

Zakon o letalstvu (ZLet) (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, in 33/09) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1620.html
  
Zakon o prekrških (ZP-1) (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB4, 29/2007, 17/2008 (21/2008 popr.), 76/2008-ZIKS-1C) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO2537.html
  
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO3209.html

 

II.6.b.2. Podzakonski predpisi

 

Uredba o izvajanju nadzora varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 78/2006, 11/2009) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_URED4085.html