PREISKOVANJE LETALSKIH NESREČ IN INCIDENTOV

II.7. Preiskovanje letalskih nesreč in incidentov

 

II.7.a. Evropska ureditev

 

Uredba (EU) št. 996/2010 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu ter razveljavitvi Direktive 94/56/ES (UL L 295 12.11.2010, str. 35), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) št. 376/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/

Uredba (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta in uredb Komisije (ES) št. 1321/2007 in (ES) št. 1330/2007  eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1018 z dne 29. junija 2015 o določitvi seznama za razvrščanje dogodkov v civilnem letalstvu, o katerih je treba poročati v skladu z Uredbo (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/


II.7.b. Nacionalni predpisi

 

II.7.b.1. Zakoni
 

Zakon o letalstvu (ZLet) (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16))  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1620

 

II.7.b.2. Podzakonski predpisi

 

Uredba o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov (Uradni list RS, št. 72/03 in 110/05) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2551
  
Pravilnik o logistični podpori preiskovalnemu organu (Uradni list RS, št. 26/07 in 25/13) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5286

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 37/16) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6580

 

II.7.c. Standardi in priporočila

 

II.7.c.1. ICAO

 

ICAO Annex 13 Aircraft Accident and Incident Investigation