VARSTVO OKOLJA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

II.8. Varstvo okolja in trajnostni razvoj

 

II.8.a. Evropska ureditev

 

Uredba Komisije (ES) št. 991/2001 z dne 21. maja 2001 o spremembi Priloge k Direktivi Sveta 92/14/EGS o omejevanju uporabe letal, ki jo ureja del II poglavje 2 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988) (UL L 138, 22.5.2001, str. 12–14) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0991:SL:NOT

  
Uredba Sveta (ES) št. 71/2008 z dne 20. decembra 2007 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto nebo (UL L 30, 4.2.2008, str. 1–20) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0071:SL:NOT

 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/30/ES z dne 26. marca 2002 o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Skupnosti (UL L 85, 28.3.2002, str. 40–46) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0030:SL:NOT

  
Direktiva 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa (UL L 189, 18.7.2002, str. 12–25) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0049:SL:NOT

  
Direktiva 2003/87/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32–46) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0087:SL:NOT

 

II.8.b. Nacionalni predpisi

 

II.8.b.1. Zakoni
 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/2004
17/2006, 20/2006, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO1545.html
  
Zakon o letalstvu (ZLet) (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, in 33/09) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1620.html

 

II.8.b.2. Podzakonski predpisi

 

Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_URED2682.html
  
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_URED3653.html
  
Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS št. 105/08)  http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV8901.html

 

II.8.c. Standardi in priporočila

 

 

II.8.c.1. ICAO

 

ICAO Annex 16 - Environmental Protection