- POSEBNA DOVOLJENJA (LETALA HELIKOPTERJI)


OBRAZCI:

 

POSTOPKI:

 • Pregledovanje podjetij, organizacij in klubov s področja letalske dejavnosti v postopku
 • Pridobivanja/podaljševanja posebnih dovoljenj za letalsko dejavnost
 • Dokumentacija prosilca za posebno dovoljenje
 • Dodatna dokumentacija za dejavnost panoramskih letov
 • Opremljenost in primernost letala
 • Postopek potrditve operativnega priročnika dejavnosti
 • Minimalne zahteve glede vsebine operativnega priročnika
 • Specifične zahteve - priročnik za panoramsko letenje
 • Specifične zahteve - priročnik za letenje za potrebe padalstva
 • Specifične zahteve - priročnik za letenje za potrebe dela v zraku

Pregledovanje podjetij, organizacij in klubov s področja letalske dejavnosti v postopku pridobivanja/podaljševanja posebnih dovoljenj za letalsko dejavnost

Postopki za izdajo dovoljenja za:

Zakonsko osnovo za te postopke daje 2. odstavek 77. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 - UPB4), v nadaljevanju ZLet, ki se sklicuje tudi na smiselno uporabo določil 76. člena istega Zlet in na predpise JAA.

EU-OPS (letala) in JAA JAR-OPS 3 (helikopterji) se lahko uporablja pri zahtevah v zvezi z vsebino določenih delov operativnega priročnika, za lažjo izdelavo le tega prevsem na področju usposabljanja posadk.

Pravilniki, uredbe,..

 

 Izpeljava postopka: 

 

Formalno se postopek začne z vlogo stranke , ki jo pošlje po pošti ali vloži osebno v vložišču Agencije za civilno letalstvo, v nadaljevanju agencija. 

Priloga vloge je ustrezen operativni priročnik za izvajanje zahtevane dejavnosti. Potrebno je priložiti dva izvoda operativnega priročnika.

 
Agencija oblikuje komisijo, ki jo praviloma vodi delavec Sektorja za letalske operacije in licenciranje osebja. Komisija je ponavadi sestavljena iz enega do treh članov, ki prosilca na terenskem ogledu pregledajo s stališča ustreznosti licenc in usposobljenosti letalskega osebja, tehnične ter vzdrževalne ustreznosti letal in dejavnosti ter seveda varnosti in pravilnosti izvajanja letalske operacije v skladu z predloženim Operativnim priročnikom.

 
Terenski ogled se izvaja na sedežu prosilca, kjer se pregleda vsa obvezna, zakonsko predpisana dokumentacija. Ogled se nadaljuje s pregledom letala, ki mora biti dejavnosti primerno opremljeno.

Na terenskem ogledu lahko komisija odredi tudi demonstracijo operacije.
Operator mora organ prepričati, da je sposoben izvajati varne letalske operacije, kar dokazuje z primerno organizacijo in primernim sistemom usposabljanja celotnega osebja, ki je vpleteno v letalsko operacijo, v skladu z predloženim operativnim priročnikom.

 
Če komisija na pregledu ugotovi, da prosilec izpolnjuje vse predpisane zahteve, agencija  na predlog komisije izda dovoljenje za dobo največ enega leta ali podaljša za največ dve leti. 

 

Na vrh


Dokumentacija prosilca za posebno dovoljenje

 • letalski priročnik letala (AFM- Aircraft Flight Manual);
 • dokumentacija registracije in plovnosti letala v postopku;
 • dokumentacija organizacije vzdrževanja ali pogodba z njo; 
 • dokumentacija organizacije za vodenje stalne plovnosti ali pogodba z njo;
 • dokumentacija o masi in ravnotežju (ob osnovni konfiguraciji in ob predelavah za dela v zraku…);
 • ustrezne licence letalskega osebja in dokazila njihove usposobljenosti za dejavnost;
 • operativni priročnik dejavnosti;
 • zavarovalne police (letala, potniki, ostalo &);
 • dodatna dokumentacija glede na dejavnost (panorama, padalstvo, snemanje iz zraka, dela v zraku &). 
      
   
   

Na vrh


Dodatna dokumentacija za dejavnost panoramskih letov

 

Potniške karte, katere minimalni nabor vsebine je naslednji:

 • ime in priimek potnika
 • kraj vzleta/pristanka
 • datum in ura poleta
 • klavzula o nezgodnem zavarovanju potnika z navedbo zavarovalnice in šifre zavarovalnih pogojev.

Na vrh

Opremljenost in primernost letala

 • splošno stanje letala;
 • zunanji, notranji izgled, splošni vtis;
 • ustreznost performans letala za operacijo;
 • kontrolni seznami za normalne in izredne postopke; 
 • priročniki v letalu;
 • dokumenti v letalu, kot jih opredeljuje 207. člen Zakona o letalstvu;
 • prva pomoč;
 • gasilni aparat;
 • navigacijska, komunikacijska in ostala oprema letala (smiselna uporaba poddela K in L EU-OPS  in IEM OPS 1.650 JAR-OPS (JAA TGL 44));
 • dodatna oprema glede na dejavnost, kot je definirana tudi v operativnem priročniku dejavnosti.
   
   
   

   
   

Na vrh


Postopek potrditve prve izdaje/ sprememb operativnega priročnika

 • V primeru prve izdaje in spremembe Dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti je operativni priročnik priloga vloge za izdajo/ spremembo dovoljenja.
 • Postopek za potrditev spremembe operativnega priročnika začne stranka s svojo vlogo, ki jo pošlje po pošti ali vloži osebno v vložišču Agencija.
 • K vlogi priloži dva izvoda spremembe operativnega priročnika in obrazložitev sprememb.
 • V primeru sprememb je potrebno poslati samo liste v dveh izvodih, ki vključujejo spremembe.
 • Iz spremembe mora biti jasno, kaj je sprememnjeno, kar pomeni, da se je potrebno izogibati spremembam, ki dejansko niso vsebinske spremembe, ampak se je zamaknila samo nesprememnjena vsebina na naslednjo stran. Omenjeno se lahko reši z definiranim postopkom v priročniku npr. da se pred spremenjenim tekstom tekst oznaci z vertikalno črto ali, da se dodajajo strani z dodatno črkovno oznako npr. 1, 2, 2a, 3,…V primeru, da je sprememba na vseh listih priročnika, npr. sprememba podatkov v glavi, se mora na začetek priročnika dodati opis premembe, kjer je določeno, da je sprememba samo v glavi vseh strani, ne pa v vsebini.
 • Priročnik se pregleda, morebitne pomanjkljivosti pa mora stranka na zahtevo agencije odpraviti v določenem roku.
 • Ustreznost priročnika Agencija  potrdi z odločbo (dovoljenjem), ki jo skupaj s potrjenim izvodom priročnika vrne stranki.
 • Eden od dveh izvodov mora biti v nevezani obliki in vedno v enakem formatu, kot je bil ob prvi potrditvi (v primeru sprememb).


   

Na vrh


Minimalne zahteve glede vsebine operativnega priročnika

 

Splošne zahteve:

 • v glavi vsake strani se morajo nahajati oznaka številke strani, številka in datum revizije, kateri pripada navedena stran
 • vsak priročnik mora imeti po naslovni strani najprej stran seznam efektivnih strani, kjer so navedene vse strani, ki jih priročnik vsebuje, z navedbo pripadnosti številki revizije in datumom revizije
 • zatem sledi stran s seznamom revizij, kjer morajo biti navedene vse revizije priročnika s številko, datumom in podpisom za revizijo odgovorne osebe
 • zatem šele sledi kazalo vsebine priročnika.
 • Priročnik je v slovenskem jeziku, razen predpisanih obrazcev in kopij prilog kot npr. kopije iz drugih dokumentov letala/ helikopterja (AFM, HFM…), ki so lahko v angleškem jeziku.

Na vrh


Specifične zahteve - priročnik za panoramsko letenje

Opomba: navedene so minimalne zahteve za sprejemljivost vsebine operativnega priročnika. Operator lahko postavi strožje zahteve.

 • splošne določbe: opredelitev vsebine priročnika, definicije, kratice, dejavnosti
 • Referenčni predpisi, po katerih je povzet priročnik.
 • jasno označena obveznost, da se mora potrjena kopija priročnika med izvajanjem dejavnosti nahajati v letalu
 • jasno  označena obveznost, da je letalska posadka seznanjena z vsebino operativnega priročnika
 • Določitev uporabe letalskega priročnika letala (AFM- Aircraft Flight Manual)  in dodatnih zahtev iz operativnega priročnika
 • organizacija dejavnosti: opredelitev najpogostejših letov, dnevni plan, matično letališče, delo z drugih letališč, alternativna letališča, seznam in dolžnosti odgovornih oseb
 • Zagotovljena operativna kontrola (vedno mora biti jasno, kdo je na letalu, kje in kdaj se je let začel, kje in kdaj se bo let končal, v povezavi z potencialnim iskanjem in reševanjem. 
 • Manipulacija potnikov: postopki v prihodu, odhodu, prtljaga, nevarni materiali, pregled, vozovnice, zavarovanja, varnost nepooblaščenih oseb ('gledalcev') pri delujočem motorju,…
 • redni postopki: navodila potnikom, privezovanje,...  
 • izredni postopki
 • dolžnosti pilotov
 • Zahteve za pilote, njihovo usposabljanje in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati za izvajanje letalskih operacij:
  • vhodni pogoji glede licence (CPL(A/H)), izkušnje (število ur)…;
  • začetno usposabljanje pilotov (v smislu poznavanja eksploatacije letal/ helikopterjev in poznavanja postopkov v operativnem priročniku, kar je opisano na za to razvitem obrazcu. Obrazec je lahko razvit iz obrazca (OBR.FCL.002-D-C(A) 003-2 SLO Preizkus praktične usposobljenosti Preizkus praktične usposobljenosti za pridobitev licence poklicnega pilota) za letala ali (OBR.FCL.H-CPL.Mod-ISSUE, Vsebina preizkusa praktične usposobljenosti za izdajo licence CPL – Helikopterji) za helikopterje , kateremu se dodajo točke glede poznavanja procedur iz Operativnega priročnika). Celotno usposabljanje se zaključi z 'izpitnim letom' in izpolnitvijo definiranega obrazca. Veljavnost usposabljanja je eno leto. Po enem letu se usposabljanje ponovi;
  • zadnje izkušnje pilotov (pilot ne opravlja komercialnih operacij, če v zadnjih treh mesecih ni opravil vsaj tri vzlete in pristanke); smiselna uporaba OPS 1.970 EU-OPS;
  • Za vsa preverjanja mora biti nominiran določen pilot sprejemljiv za organ (nalet pri izvajanju dejavnosti, skupno število ur letenja, poznavanje operativnega priročnika, licenca…). Lahko so določeni pogoji, ki jih mora imeti pilot, ali ime pilota, za katerega se preveri sprejemljivost za organ;
  • Izredni postopki se ne smejo simulirati na komercialnih letih; smiselna uporaba OPS 1.370 EU-OPS;
  • Operator mora hraniti dokumentacijo o usposabljanju pilotov. Iz dokumentacije pilotov, ki jo hrani operator mora biti razvidno, da vsi piloti, ki izvajajo dejavnost, izpolnjujejo vse zgoraj navedene pogoje, ki so vpisani v operativnem priročniku. Možno je določiti blažje pogoje oz. odstopanje od zahtev za inštruktorje letenja. 
    
 • seznam letal: tip, registracija, dovoljeno število oseb
 • obvezna oprema letal
 • seznam obveznih dokumentov v letalu (207. člen ZLet)
 • Sistem obveznega javljanja. Glede vsebine poročanja se uporablja Uredba o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (Uradni list RS št. 110/2005).
 • Seznam referenčnih in relevantnih dokumentov.
 • Določitev rokov hranjenja dokumentov (vsaj18 mesecev) za:
  • Nalog za let
  • Usposabljanja pilotov
 • Priloge:
  • obrazci glede šolanj pilotov
  • nalog za let, od katerega mora ena kopija ostati na tleh in so iz njega razvidni vsaj sledeči podatki:
   • zaporedna številka naloga,
   • datum,
   • podatki o zrakoplovu,
   • posadka z njihovimi vlogami v posadki in potniki z imeni in priimki,
   • namen leta, 
   • ruta z podatki o poletanju in pristajanju (čas, kraj) in trajanju leta,
   • podatki o incidentih, opažanjih in podatek ali je bilo poslano poročilo na Agencijo,
   • podpis vodje zrakoplova
  • pravilniki:
   • Uredba o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (Uradni list RS št. 110/2005)
   • Pravilnik o delovnem času posadk     

     
     
     
     

Na vrh


Specifične zahteve - priročnik za letenje za potrebe padalstva

 • Splošne določbe: opredelitev vsebine priročnika, definicije, kratice, dejavnosti.
 • Referenčni predpisi, po katerih je povzet priročnik.
 • Jasno mora biti označena obveznost, da se mora potrjena kopija priročnika med izvajanjem dejavnosti nahajati v letalu.
 • Jasno mora biti označena obveznost, da je letalska in padalska posadka seznanjena z vsebino operativnega priročnika.
 • Določitev uporabe letalskega priročnika letala (AFM- Aircraft Flight Manual)  (AFM- Aircraft Flight Manual)  in dodatnih zahtev iz operativnega priročnika.
 • Organizacija dejavnosti: dnevni plan, matično letališče, delo z drugih letališč, alternativna letališča, seznam in dolžnosti odgovornih oseb, organizacija letenja (točke odskoka, doskoka, splošno, oznake).
 • Zagotovljena operativna kontrola (vedno mora biti jasno, kdo je na letalu, kje in kdaj se je let začel, kje in kdaj se bo let končal, v povezavi z potencialnim  iskanjem in reševanjem.
 • Redni postopki: navodila padalcem, razmestitev, privezovanje, izvedba leta.
 • Izredni postopki (AFM in dodatno specifični za predvidene dejavnosti, če so potrebni)
 • Izvedba izvenletaliških skokov - podrobna opredelitev izvedbe le teh predstavlja predpogoj za dovoljenje, ki vključuje tudi dovoljenje za izvedbo skokov takega tipa.
 • Zahteve za pilote: 
  • pogoji glede licence, usposobljenost (pooblastilo za metanje padalcev) izkušnje (število ur)…;
  • zadnje izkušnje pilotov (pilot ne opravlja letalskih operacij z potniki če v zadnjih 90 dneh ni opravil vsaj tri vzlete in pristanke)smiselna uporaba JAR–FCL 1.026; 
 • Padalsko osebje: kvalifikacijski kriteriji, dolžnosti.
 • Seznam letal: tip, registracija, dovoljeno število oseb.
 • Obvezna oprema letal.
 • Seznam obveznih dokumentov v letalu (207. člen ZLet).
 • Sistem obveznega javljanja. Glede vsebine poročanja se uporablja Uredba o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (Uradni list RS št. 110/2005).
 • Seznam referenčnih in relevantnih dokumentov.
 • Priloge:
  • obrazci,
  • pravilniki:
   • Uredba o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (Uradni list RS št. 110/2005)
   • Pravilnik o izvajanju padalskih skokov (Uradni list RS, št. 51/07)

Na vrh

Specifične zahteve - priročnik za letenje za potrebe dela v zraku

 • Splošne določbe: opredelitev vsebine priročnika, definicije, kratice, dejavnosti.
 • Referenčni predpisi, po katerih je povzet priročnik.
 • Jasno mora biti označena obveznost, da se mora potrjena kopija priročnika med izvajanjem dejavnosti nahajati v letalu.
 • Jasno mora biti označena obveznost, da je posadka seznanjena z vsebino operativnega priročnika.
 • Določitev uporabe letalskega priročnika letala (AFM- Aircraft Flight Manual in dodatnih zahtev iz operativnega priročnika.
 • Organizacija dejavnosti: opredelitev najpogostejših letov, dnevni plan, matično letališče, delo z drugih letališč, alternativna letališča, seznam in dolžnosti odgovornih oseb…
 • Zagotovljena operativna kontrola (vedno mora biti jasno, kdo je na letalu, kje in kdaj se je let začel, kje in kdaj se bo let končal, v povezavi z potencialnim  iskanjem in reševanjem  
 • Redni postopki.
 • Izredni postopkI (AFM in dodatno specifični za predvidene dejavnosti, če so potrebni)..
 • Dolžnosti pilotov.
 • Sestava posadke (npr. 1 pilot, kamerman,…)
  • glede na vrsto del v zraku, se lahko zahteva poleg števila zahtevanih pilotov glede na AFM letala še dodaten pilot, opazovalec,…, če to zahteva specifična letalska operacija (nadpovprečna obremenitev pilota z dodatnimi deli specifični za to vrsto dela v zraku, nezmožnost razdvajanja z ostalim prometom v VFR pravilih,…)
 • Zahteve za usposabljanje pilotov:
  • Vhodni pogoji glede licence, izkušnje (število ur)…;
  • Začetno usposabljanje pilotov (v smislu poznavanja eksploatacije letal/ helikopterjev in poznavanja postopkov v operativnem priročniku, kar je opisano na za to razvitem obrazcu. Obrazec je lahko razvit iz obrazca (OBR.FCL.002-D-C(A) 003-2 SLO Preizkus praktične usposobljenosti za pridobitev licence poklicnega pilota) za letala in (OBR.FCL.H-CPL.Mod-ISSUE, Vsebina preizkusa praktične usposobljenosti za izdajo licence CPL – Helikopterji) za helikopterje , kateremu se dodajo točke glede poznavanja procedur iz Operativnega priročnika). Celotno usposabljanje se zaključi z 'izpitnim letom' in izpolnitvijo definiranega obrazca. Veljavnost usposabljanja je eno leto. Po enem letu se usposabljanje ponovi;
  • Periodično usposabljanje pilotov po preteku enega leta od začetnega usposabljanja pilotov (veljavnost je eno leto);
  • Zadnje izkušnje pilotov (pilot ne opravlja komercialnih operacij, če v zadnjih 90 dneh ni opravil vsaj tri vzlete in pristanke); smiselna uporaba JAR–FCL 1.026;
  • Za vsa preverjanja mora biti nominiran določen pilot sprejemljiv za organ (nalet pri izvajanju dejavnosti, skupno število ur letenja, poznavanje operativnega priročnika,…);
  • Iz dokumentacije pilotov, ki jo hrani operator mora biti razvidno, da vsi piloti, ki izvajajo dejavnost, izpolnjujejo navedene pogoje, ki so vpisani v operativnem priročniku.
 •  Zahteve za usposabljanje ostale posadke
  • Začetno usposabljanje ostale posadke v smislu poznavanja eksploatacije letal/ helikopterjev in poznavanja postopkov v operativnem priročniku, kar se tiče njihovega dela.
  • Iz dokumentacije ostale posadke, ki jo hrani operator mora biti razvidno, da vsi člani ostale posadke, ki izvajajo dejavnost, izpolnjujejo navedene pogoje, ki so vpisani v operativnem priročniku.
 • Seznam letal: tip, registracija, dovoljeno število oseb.
 • Obvezna oprema letal.
 • Seznam obveznih dokumentov v letalu.
 • Sistem obveznega javljanja glede na Uredbo o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (Uradni list RS št. 110/2005).
 • Seznam referenčnih in relevantnih dokumentov.
 • Priloge:
  • obrazci glede šolanj pilotov in ostale posadke zrakoplova,
  • nalog za let iz katerega bo razvidno vsaj:
   • zaporedna številka naloga,
   • datum,
   • podatki o zrakoplovu,
   • posadka z imeni in njihovimi vlogami v posadki,
   • namen leta,
   • ruta z podatki o poletanju in pristajanju in trajanju leta
   • podatki o incidentih, opažanjih in podatek ali je bilo poslano poročilo na Agencijo,
   • podpis vodje zrakoplova
  • pravilniki:
   • Uredba o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (Uradni list RS št. 110/2005)
   • Pravilnik o delovnem času posadk