SPRIČEVALA IN POTRDILA

SPRIČEVALO O PLOVNOSTI (CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS) IN POTRDILO O PREGLEDU PLOVNOSTI (AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE)

Za izdajo spričevala o plovnosti (CofA) mora stranka (vložnik) na CAA posredovati izpolnjeno vlogo za izdajo spričevala o plovnosti z zahtevani dokumenti, ki so lahko različni glede na prehod (transfer within Member States) ali uvoz (import from third country) zrakoplova.

Vloga Izdaja spričevala o plovnosti je namenjena uvozu ali prehodu registrske oznake zrakoplova v register Republike Slovenije iz držav članic EU in drugih držav.

 

Istočasno z izdajo spričevala o plovnosti se izvede validacija oziroma izdaja potrdila o pregledu plovnosti (ARC).

Vloga za izdajo spričevala o plovnosti

Potrdilo o skladnosti z omejitvami hrupa za Ultralahke Letalne Naprave

Vlogi za izdajo dovoljenj za letenje ultralahke letalne naprave (v nadaljnjem besedili ULN) je potrebno priložiti med drugim tudi potrdilo, iz katerega izhaja, da hrup naprave ne presega omejitev, določenih v pravilniku.

Izdajo dovoljenj za letenje ULN ureja Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16 in 52/16, v nadaljnjem besedilu pravilnik). 3. točka tretjega odstavka 24. člena tega pravilnika določa, da se vlogi za izdajo dovoljenja za letenje naprave priloži tudi potrdilo, iz katerega izhaja, da hrup naprave ne presega omejitev določenih v 7. členu pravilnika.

Agencija je izvedla primerjavo zahtev Zvezne Republike Nemčije glede hrupa ULN, ter v dokumentu Primerjava zahtev glede hrupa ultralahkih letalnih naprav Republike Slovenije in Zvezne republike Nemčije, št. 37232-3/2016/8 z dne 11.04.2016 ugotovila, da so zahteve glede ULN v Zvezni republiki Nemčiji ostrejše kot v Republiki Sloveniji in tako (njihova dovoljenja) ustrezajo kot potrdilo po 3. točki tretjega odstavka 24. člena pravilnika  v povezavi s sedmim odstavkom 24. člena in petim odstavkom  23. člena pravilnika. Peti odstavek 23. člena pravilnika namreč določa, da se Atest za tip naprave oziroma drug ustrezen dokument za določen tip naprave, ki ga je izdala druga država oziroma pooblaščeni organ te države, prizna na podlagi ustrezne tehnične dokumentacije in preizkusov v zraku, če naprava izpolnjuje najmanj zahteve slovenskih predpisov oziroma zahteve slovenskim predpisom enakovrednih tujih predpisov.

Glede na navedeno torej, v primeru, da ima ULN potrdilo o meritvi hrupa iz Zvezne Republike Nemčije ali pa je potrdilo o hrupu izdala pooblaščena oseba, za potrebe skladnosti s 7. členom pravilnika, zgoraj omenjeno potrdilo zadostuje za izdajo in podaljšanje dovoljenja za letenje naprave skladno z drugim odstavkom 24. člena tega pravilnika.


Dopis