- STALNA PLOVNOST - DEL M.G

Potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti (CAMO) je odgovorna za stalno plovnost zrakoplova in zagotovi, da se let ne opravi, če ne velja da :

 1. je zrakoplov vzdrževan v stanju plovnosti, in
 2. je vsa vgrajena operativna in zasilna oprema pravilno nameščena in uporabna ali jasno označena kot neuporabna, in;
 3. je spričevalo o plovnosti veljavno, ter;
 4. se vzdrževanje zrakoplova izvaja v skladu s potrjenim programom vzdrževanja kot je opredeljeno v M.A.302.

V primeru komercialnega letalskega prevoza je operator odgovoren za stalno plovnost zrakoplova, ki ga upravlja in mora biti potrjen kot del spričevala letalskega prevoznika, ki ga je izdal pristojni organ v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2042/2003 (uradno prečiščeno besedilo v angleškem jeziku), poddelom M.G za zrakoplov s katerim upravlja.

 

Ko ima operator potrdilo za opravljanje svoje dejavnosti, a to komercialni letalski prevoz, potem potem mora biti ustrezno potrjen v skladu Del M.G, za vodenje stalne plovnosti zrakoplova, s katerim upravlja, ali s tako organizacijo sklenjeno pogodbo.

 

 

Izdaja potrdila organizaciji za vodenje stalne plovnosti

Sprememba potrdila organizaciji za vodenje stalne plovnosti

Priročnik vodenja stalne plovnosti - CAME

Pogodba o vzdrževanju

Pogodba o vodenju posameznih točk stalne plovnosti

Dogovor o stalni plovnosti

Tehnični devnik

 


Izdaja potrdila organizaciji za vodenje stalne plovnosti

 

Za izdajo potrdila je potrebno na CAA poslati:

Sprememba potrdila organizaciji za vodenje stalne plovnosti


Za izdajo potrdila je potrebno na CAA poslati:

Priročnik vodenja stalne plovnosti - CAME


Organizacija za vodenje stalne plovnosti zagotovi priročnik vodenja stalne plovnosti, ki vsebuje naslednje informacije:

 1. izjavo, ki jo je podpisal odgovorni poslovodni delavec za potrditev, da bo organizacija delovala v skladu s tem Delom M.G in priročnikom ob vsakem času, in;
 2. obseg dela organizacije, in;
 3. naziv(-e) in ime(-na) osebe(-) iz M.A.706(b) in M.A.706(c), ter;
 4. organizacijski diagram, ki kaže ustrezne verige odgovornosti med osebami iz M.A.706(b) in M.A.706(c), ter;
 5. spisek M.A.707 osebja za pregled plovnosti, in;
 6. splošen opis in lokacijo objektov, in;
 7. postopke, ki opredeljujejo, kako organizacija za vodenje stalne plovnosti zagotavlja skladnost z M.G, in;
 8. postopke za spremembo priročnika vodenja stalne plovnosti.
 9. spisek potrjenih programov vzdrževanja zrakoplova

Pogodba o vzdrževanju

 

V primeru komercialnega letalskega prevoza je operator odgovoren za stalno plovnost zrakoplova, ki ga upravlja in mora biti potrjen v skladu z Delom 145 ali sklene pogodbo s tako organizacijo.

Kadar država članica zahteva, da ima operator potrdilo za svoje dejavnosti, razen za komercialni letalski prevoz, potem mora biti ustrezno potrjen v skladu z Del M.F ali Del 145 ali sklene pogodbo s tako organizacijo.

M.A.708(c) določa zahtevo za pogodbo o vzdrževanju. Vsebina pogodbe je določena v Prilogi XI k AMC M.A.708(c).

Pogodba o vodenju posameznih nalog stalne plovnosti

 

V skladu z M.A.711(a)(3) lahko potrjena organizacija za izvedbo posameznih nalog vodenja stalne plovnosti sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem. Vsebine pogodbe je določena v Prilogi II k AMC M.A.711(a)3.

Dogovor o stalni plovnosti

 

Kadar lastnik v skladu z M.A.201 sklene pogodbo s potrjeno organizacijo za stalno plovnost po Delu M.G za opravljanje nalog vodenja stalne plovnosti, lastnik na zahtevo pristojnega organa pošlje kopijo dogovora pristojnemu organu države članice registracije, potem ko sta ga podpisali obe strani.

Dogovor se pripravi ob upoštevanju zahtev Dela M in opredeljuje obveznosti podpisnikov glede stalne plovnosti zrakoplova.

Vsebina dogovora je v prilogi I k uredbi (ES)2042/2003.

Tehnični dnevnik

 

V primeru komercialnega letalskega prevoza operator poleg zahtev M.A.305 uporabi sistem tehničnega dnevnika zrakoplova, ki za vsak zrakoplov vsebuje naslednje informacije:

 1. informacije o vsakem letu, potrebne za zagotovitev stalne varnosti letenja, in;
 2. tekoče potrdilo o sprostitvi zrakoplova v obratovanje, in;
 3. tekoča izjava o vzdrževanju, ki navaja status vzdrževanja zrakoplova glede tega, katero načrtovano in izredno vzdrževanje je naslednjič predvideno, razen če se pristojni organ strinja, da se izjava o vzdrževanju hrani nekje drugje, in;
 4. vse neizvedene odložene odprave okvar, ki vplivajo na delovanje zrakoplova, in;
 5. vsa potrebna navodila glede izvedbe podpore vzdrževanju.