- VPIS V REGISTER ZRAKOPLOVOV

Glede na vrsto vpisa ter ali gre za nov ali rabljen zrakoplov oz. uvožen ali domače proizvodnje, se razlikuje tudi nabor dokumentacije, ki jo je potrebno predložiti ob posameznem vpisu.

 

Postopek vpisa se začne, ko je vloga za vpis v register pravilno vložena in je plačana upravna taksa. K vlogi je potrebno priložiti predpisano dokumentacijo. Če vloga ni popolna, Agencija stranko pisno pozove k dopolnitvi vloge. Če vložnik v določenem roku vloge ne dopolni, se vloga zavrže.

 

Za vpis zrakoplova v register je potrebna sledeča dokumentacija:

 • vloga za vpis v register in plačilo tarife,
 • dokazilo o nakupu zrakoplova (račun, kupoprodajna pogodba) ali drugi obliki pravice razpolaganja oz. lastniški pravici ali zakupu,
 • carinsko deklaracijo, če je zrakoplov uvožen iz države, ki ni članica EU,
 • izvozno spričevalo o plovnosti zrakoplova (novega ali rabljenega), če je zrakoplov uvožen (Export Certificate of Airworthiness),
 • dokazilo o registraciji podjetja ali društva v Republiki Sloveniji, če gre za pravno osebo, oz. potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, če gre za fizično osebo,
 • potrdilo o izpisu iz tujega registra zrakoplovov oz. potrdilo o nevpisanosti v register, če gre za rabljen oz. nov zrakoplov in je uvožen iz države, ki ni članica EU,
 • ugotovitveni sklep krajevno pristojnega okrajnega sodišča o lastništvu oz. o spremembi lastništva,
 • v primeru, da gre za kakršnokoli obliko zastavne pravice na zrakoplovu, sklep sodišča o vpisu zastavne pravice na zrakoplovu ali sklenitvi najemne pogodbe,
 • kopijo notarskega zapisa sklenitve zastavne pravice idr.,
 • primopredajni zapisnik o prevzemu zrakoplova, ki je podpisan s strani od obeh strank,
 • pooblastilo za opravljanje poslov v zvezi s postopkom registracije v imenu druge firme oz. druge fizične osebe, ki je overjena pri notarju.

 

Agencija izda potrdilo o vpisu v register zrakoplovov za zrakoplove prometne, splošne in posebne kategorije ter motorne zmaje. Poleg potrdila o vpisu v register izda Agencija tudi odločbo o vpisu, s katero zaključi upravni postopek.