OBRAZCI IN NAVODILA

Izdaja ali sprememba potrdila odobrene organizacije za usposabljanje (ATO)

V skladu z določili Uredbe EK št. 290/2012 mora letalska šola, ki bo usposabljala pilote ali ostale člane letalske posadke pridobiti ATO certifikat. Za pridobitev (izdajo) certifikata je potrebno izpolniti vlogo s pripadajočimi prilogami. Ravno tako je potrebno izpolniti vlogo oziroma priloge v primeru kakršne koli spremembe, ki jih je ATO dolžna sporočiti Agenciji.

Vlogo za prvo izdajo ATO certifikata, kot tudi vlogo za odobritev novih programov usposabljanja je potrebno vložiti na Agencijo vsaj 90 dni pred pričetkom veljavnosti. Vlogo za spremembe je potrebno vložiti vsaj 30 dni pred pričetkom uveljavitve spremembe.

Vloga s prilogami predstavlja tudi EVIDENČNO LISTO letalske šole. Pripadajoče priloge predstavljajo hkrati tudi priloge "Priročnika za delovanje organizacije" (Operations Manual) in so pripravljene na način, da omogočajo administracijo sprememb (revizij).

Naziv in oblika obrazcaŠtevilkaSpremembaDatum
Vloga (.docx)OBR.ATO.105REV0015 NOV 2012
Priloge (.docx)OBR.ATO.105-prilogeREV0015 NOV 2012

Vloga se izpolnjuje v elektronski obliki. Vloga je pripravljena za dvostranski tisk. Priloge so pripravljene za enostranski tisk. 

  Predstavitev ATO spremembe 2012 (.pdf) FCL povzetek predpisov (EASA) SMS za mali ATO (DGAC)
 Diagram poteka izdaje dovoljenja za delo
Navodilo za pripravo dokumentacije ATO

Ocenjevanje skladnosti ATO

Skladnost delovanja imetnikov potrdil ATO Agencija ocenjuje z rednimi in izrednimi nadzori. Nadzori temeljijo na oceni skladnosti ATO z ustreznimi zahtevami (del ORA, del FCL Uredbe (EU) št. 1178/2011 s spremembami, del NCO/NCC Uredbe (EU) št. 800/2013 s spremembami, itd.) in drugimi, ki posegajo na delovanje ATO. 

ATO mora zagotavlja stalno skladnost z ustreznimi zahtevami s sistemom za zagotavljanje skladnosti, ki z notranjimi presojami skrbi, da je ATO ves čas skladna in deluje v predpisanem obsegu delovanja.

Če Agencija na kakršen koli način ugotovi, da ATO ne deluje v skladu z ustreznimi zahtevami, obvesti ATO o neskladju in zahteva njihovo odpravo. Rok za odpravo neskladij je odvisen od stopnje vpliva na letalsko varnost, ki ga posamezno neskladje predstavlja.

ATO pred rednim nadzorom (o izvedbi rednega nadzora so ATO obveščene v ustreznem času) izpolni obrazec za oceno skladnosti bistvenih zahtev in pošlje Agenciji na elektronski naslov ato(at)caa.si

ObrazecŠtevilkaStatus
Predhodna ocena skladnosti ATOFCL.CHK-000007VER 01

Več dokumentacije (Priročnikov in navodil) je na voljo v meniju PUBLIKACIJE/Priročniki in navodila/Licenciranje pilotov...>   


Na vrh

Nacionalne letalske šole ( šole, ki jih ne zavezujejo EASA uredbe)

Za izdajo, podaljšanje ali obnovo dovoljenja za delo nacionalne šole oziroma šolskega centra so na voljo Vloge:

Priporočena vsebina priročnika za preverjanje kakovosti:

Na vrh


Finančna sposobnost za izvajanje usposabljanja

V skladu s 57. (4) členom Zakona o letalstvu mora letalska šola ali šolski center za pridobitev (podaljšanje) dovoljenja za delo izpolnjevati tudi pogoj, da ima zagotovljeno finančno sposobnost za izvajanje usposabljanja. 

Za ta namen je pripravljen obrazec s katerim lahko letalska šola na zadovoljiv način prikaže finančni plan za predvideno obdobje usposabljanja. 

LŠ lahko predloži pregled finančne sposobnosti tudi v drugačni obliki. Za šole ali šolske centre, ki delujejo kot del večje organizacije lahko namesto ločenega prikaza, priložijo izvleček finančnega plana podjetja iz katerega je razvidno, da so za delovnaje LŠ ali centra zagotovljenja finančna/materijalna sredstva.

Na vrh