VZLETIŠČA

K vlogi za izdajo obratovalnega dovoljenja ali vlogi za podaljšanje obratovalnega dovoljenja je potrebno priložiti naslednjo dokumnetacijo:

 • listino o registraciji vložnika zahteve, ki je pravna oseba,
 • dokaz o pravici uporabe zemljišča, na katerem je vzletišče,
 • situacijski načrt vzletišča v merilu 1:50000 ali 1:25000 z vrisanim območjem uporabe vzletišča, VPS, vhodno - izhodnimi vrati, točko čakanja, šolskim krogom, pilotažnimi conami ter najbližjim manjšim in najbližjim večjim naseljenim krajem,
 • načrt - skico VPS v merilu 1: 5000 v navpični in vodoravni projekciji z vrisanimi višinami ovir in drugih nevarnih mest, ki bi utegnila ogrožati letenje in so pod priletnimi, odletnimi in bočnimi ravninami ter z vrisanimi medsebojnimi razdaljami in odmiki,
 • dovoljenje oziroma soglasje drugega pristojnega organa, če je predpisano,
 • Način in postopke za varno vzletanje in pristajanje zrakoplovov (v nadaljevanju: navodila), ki jih pošljete Javni agenciji za civilno letalstvo RS letalstvo v potrditev v 4 (štirih) izvodih, in so izdelana na podlagi določil Pravilnika o vzletiščih (Ur. l. RS, št. 58/92). Navedena navodila morajo vsebovati zlasti:
  • osnovne podatke, potrebne za vpis vzletišča v Vpisnik vzletišč Republike Slovenije s karakteristikami vzletišča,
  • podatke o možnosti preskrbe z gorivom in mazivom,
  • območje uporabe vzletišča in določila o organizaciji in vodenju letenja na tem območju, o gibanju ljudi, vozil in živine ter ureditvi dostopa do vozišča,
  • določila o postopkih letenja: letenje, višinske omejitve, vhodno izhodna vrata itd.

Vsako spremembo podatkov v zvezi z vzletiščem, ki se vpiše v Vpisnik vzletišč Republike Slovenije, mora uporabnik vzletišča javiti Javni agenciji za civilno letalstvo RS, v roku 15 dni od dneva nastale spremembe in zahtevati vpis spremembe v Vpisnik vzletišč Republike.