CERTIFIKACIJA IZVAJALCEV

Agencija za civilno letalstvo (agencija) izvaja certifikacijo izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1035/2011 z dne 17. oktobra 2011 o skupnih zahtevah za izvajanje služb navigacijskih služb v zračnem prometu ter o spremembi uredb (ES) št. 482/2008 in (EU) št. 691/2010 (UL L 271, 18. 10. 2011, str. 23-42).

 

Izvajanje storitev navigacijskih služb v zračnem prometu znotraj Evropske unije morajo certificirati države članice ali Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA). Izvajalcem navigacijskih služb v zračnem prometu, ki izpolnjujejo skupne zahteve, se odobri dovoljenje v skladu s 7. členom Uredbe (ES) št. 550/2004 in drugim odstavkom 8b člena Uredbe (ES) št. 216/2008.

 

Pristojni organ za certifikacijo izvajalcev storitev navigacijskih služb v zračnem prometu za organizacije, ki imajo glavni poslovni sedež in morebitni uradni sedež v Republiki Sloveniji, je agencija.

 

Izvajalci storitev navigacijskih služb v zračnem prometu morajo imeti dokazilo o skladnosti z veljavnimi skupnimi zahtevami za čas veljavnosti dovoljenja in za vse vključene službe.

 

Pogoji za pridobitev in ohranjanje potrebnega dovoljenja za izvajanje storitev navigacijskih služb v zračnem prometu, ki jih določa Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1035/2011, morajo biti v skladu:

  1. s splošnimi zahtevami za izvajanje storitev navigacijskih služb v zračnem prometu, določenimi v Prilogi I in
  2. z dodatnimi posebnimi zahtevami, določenimi v Prilogah II do V - glede na vrsto službe, ki jo izvajajo.

Agencija na podlagi razpoložljivih dokazil letno spremlja stalno skladnost organizacij, ki jih je certificirala.

 

Vlogo za izdajo ali podaljšanje veljavnosti dovoljenja je potrebno agenciji predložiti minimalno štiri mesece pred iztekom veljavnosti. Vlogi je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju splošnih in dodatnih zahtev za službo, za katero se vloga podaja.