NADZOR SPREMEMB

Varnostni nadzor sprememb funkcionalnih sistemov

V skladu z 9. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1034/2011 je pristojni organ dolžan določiti postopke za izvajanje varnostnega nadzora sprememb funkcionalnih sistemov. Naloge pristojnega organa po zadevni uredbi so v RS v pristojnosti Agencije za civilno letalstvo.

Agencija za civilno letalstvo (v nadaljevanju: CAA) za namen varnostnega nadzora sprememb funkcionalnih sistemov določila postopek varnostnega nadzora funkcionalnih sistemov »Safety Oversight of Changes to ANSP Functional Systems Process«, december 2016 (v nadaljevanju: SOCH postopek).

Ob upoštevanju določil Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1034/2011 in SOCH postopka so naloge izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa (ANSP), vezano na poročanje o vseh načrtovanih spremembah v zvezi z varnostjo funkcionalnih sistemov, kot sledi:

 1. Izvajalec predhodno, vsaj 4 tedne pred planiranim datumom uvedbe spremembe poroča o načrtovanih spremembah v zvezi z varnostjo, kadar:
 • se z oceno resnosti, izvedeno v skladu s točko 3.2.4 Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 1035/2011, ugotovi stopnja resnosti 1, 2, 3 ali 4 za verjetne posledice ugotovljene nevarnosti ali
 • sprememba predstavlja uvedbo novega letalskega standarda ali
 • sprememba predstavlja uvedbo nove opreme/sistema, uvedbo nove tehnologije ali nove funkcije ali drugo spremembo, ki je predmet verifikacije z zahtevami o interoperabilnosti ali
 • ima sprememba vpliv izven organizacije izvajalca NSZP (vpliv spremembe na drugega izvajalca NSZP, vpliv na drugo državo ali na nivoju FAB CE, razen, ko je predmet spremembe urejen z LoA ali SLA);

          2. O vseh ostalih spremembah, ki niso opredeljene v zgornji točki, izvajalec NSZP agencijo obvešča v kvartalnih obdobjih in sicer najkasneje do:

 • 31. marca
 • 30. junija,
 • 30. septembra in
 • 31. decembra.

     3. Obvestila izvajalec NSZP agenciji posreduje po e-pošti na naslednje naslove: info@caa.si in tatjana.crnologar(at)caa.si;

     4. Izvajalec NSZP agenciji lahko poroča na svojih obrazcih, ki morajo, kot minimum vsebovati naslednje informacije:

 • Navedbo izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa,
 • Identifikacijsko oznako spremembe,
 • Opis spremembe s stališča izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa,
 • Razlog za spremembo (zagotavljanje višjega nivoja varnosti, večje stroškovne učinkovitosti, boljšega zagotavljanja storitev, idr.),
 • Ocena resnosti – resnost posledic identificiranih tveganj. Izvajalec mora ta podatek zagotoviti že pri prvi notifikaciji, v kolikor je na voljo, v nasprotnem primeru pa vsaj 4 tedne pred planiranim datumom uvedbe spremembe,
 • Ali izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa spremembo smatra, kot uvedbo novega letalskega standarda,
 • Pojasnilo, na katere dele funkcionalnega sistema sprememba vpliva (ATS, ASM, ATFM, AIS, CNS (COM, NAV, SUR, FDPS, etc.),
 • Vpliv spremembe na zunanje izvajalce (vpliv spremembe na drugega izvajalca NSZP, vpliv na drugo državo ali na nivoju FAB CE, razen, ko je predmet spremembe urejen z LoA ali SLA, vpliv na uporabnike  zračnega prostora, obratovalce letališč, vojsko, idr.),
 • Ali sprememba predstavlja uvedbo nove opreme oz. uvedbo nove funkcije k obstoječi opremi ali drugo spremembo, ki je predmet verifikacije z zahtevami o interoperabilnosti,
 • Referenca na dokazila o prepoznavanju nevarnosti in oceni in ublažitvi tveganja (safety assessment documentation),
 • Planiran datum uvedbe spremembe (če točen datum uvedbe spremembe še ni znan, navedba okvirnega termina),
 • Kontaktni podatki in navedba odgovorne osebe za uvedbo spremembe,
 • Ime, priimek poročevalca in
 • Datum obvestila.