POROČANJE O DOGODKIH

PRAVNE PODLAGE

Za izboljšanje varnosti v letalstvu je potrebno poročati, zbirati, shranjevati, varovati, izmenjavati, razširjati in analizirati ustrezne informacije v zvezi z varnostjo v civilnem letalstvu ter izvajati ustrezne varnostne ukrepe na podlagi zbranih informacij.

 

Dne 3. aprila 2014 je bila sprejeta Uredba (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta in uredb Komisije (ES) št. 1321/2007 in (ES) št. 1330/2007, ki je od 15.11.2015 neposredno uporabna v vseh državah članicah.

Povezava do Uredbe: eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/.

 

Dne 23.05.2016 je bila v Uradnem listu RS št. 37, objavljena Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, ki začne veljati dne 07.06.2016.

Povezava do Uredbe:www.uradni-list.si/1/objava.jsp

 

OBRAZCI ZA POROČANJE:

Za poročanje o dogodkih se uporabljajo obrazci oz. spletni portal, Evropske komisije, na povezavi: http://www.aviationreporting.eu/AviationReporting/

Poročila oddajajte »on line« (Agencija za civilno letalstvo bo poročilo prejela na elektronski naslov or(at)caa.si), izjemoma pa, poročilo lahko pošljete po pošti na naslov: CAA, Kotnikova ulica 19/a, 1000 Ljubljana, po faxu na številko: 01/244 66 99 ali pa poročilo skenirano pošljete na elektronski naslov: or(at)caa.si. V izjemnih primerih, ko poročila ni mogoče oddati elektronsko preko spletnih obrazcev Evropske komisije, je poročevalec dolžan najkasneje v 3 dneh po posredovanju prvotnega poročila poročati tudi preko spletnega portala Evropske komisije.

 

ZAHTEVKI ZA INFORMACIJE IZ EVROPSKE CENTRALNE PODATKOVNE BAZE

Zahtevki za informacije iz evropske centralne podatkovne baze se Agenciji za civilno letalstvo predložijo na obrazcu Zahtevek za informacije iz evropske centralne podatkovne baze.

 

 

ZAŠČITA POROČEVALCEV

Edini namen poročanja o dogodkih je preprečevanje nesreč in incidentov, ne pa pripisovanje krivde ali odgovornosti. Agencija za civilno letalstvo pri obravnavi informacij o dogodkih ravna v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, predpisih o tajnih podatkih ter letalskimi predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oz. se uporabljajo v RS, z namenom, da zagotovi ustrezno zaupnost informacij, ki jih prejme. Namen „kulture pravičnosti – just culture“ je, da posameznike spodbuja k poročanju o informacijah, povezanih z varnostjo, ne odvezuje pa jih njihovih običajnih odgovornosti. Zato se zaposlenih v letalskih organizacijah in pogodbenega osebja ne sme nikakor oškodovati zaradi informacij, ki jih zagotovijo na podlagi Uredbe 376/2014/EU, razen v primerih namerne kršitve ali očitnega, hudega in resnega neupoštevanja očitnega tveganja ter resnega pomanjkanja poklicne odgovornosti, ki bi narekovala takšno ukrepanje, ki je očitno potrebno v danih okoliščinah, kar bi povzročilo predvidljivo škodo osebi ali premoženju ali resno ogrozilo stopnjo varnosti v letalstvu.