PILOTI JADRALNIH PADAL IN JADRALNIH ZMAJEV

 

Materialni predpisi
Regulations
Uradni list
Official Journal
Uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu
Decree on hang gliding and paragliding
(Uradni list RS, št. 13/1999)
Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji(Uradni list RS, št. 73/2012)
DV 01/12 - Letenje tujih jadralnih padalcev v Republiki SlovenijiVeljavna
DV 01/12 - Foreign Paraglider Pilots Flying in SloveniaValid 

Program usposabljanja
Traning Programme
Verzija
Version
Status
Status
Program usposabljanja za pilote jadralnih padal
Training programme for paragliding pilots
VER 00Veljaven od 21.02.2014
Valid - 21.02.2014SPLOŠNI OBRAZCI
GENERAL FORMS

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Status
Status
Prijava na teoretični izpit - jadralni padalec/ zmajar
Application for theoretical knowledge examination - para/hangglider
021 Prijava na izpitVeljaven
Valid
Vloga za izdajo dovoljenja pilota jadralnega padala
Application for issue of paraglider pilot
041_Vloga za izdajo dovoljenjaVeljaven
Valid
Vloga za izdajo pooblastila pilot tandem jadralnega padala
Application for issue for tandem pilot authorisation
042_Vloga za izdajo pooblastila pilot tandem jadralnega padalaVeljaven
Valid
Vloga za podaljšanje pooblastila "U" / "T" / "P"
Application for revalidation of "U" / "T" / "P" endorsement
043 Vloga za podaljšanjeVeljaven
Valid
Praktično preverjanje - pilot jadralnega padala
Skill test - paraglider pilot
Preverjanje JPVeljaven od 21.02.2014
Valid - 21.02.2014
Praktično preverjanje - pilot tandema jadralnega padala - "T"
Skill test - tandem paraglider - "T"
Preverjanje JP "T"Veljaven
Valid
Praktično preverjanje - učitelj jadralnega padalstva - "U"
Skill test - paraglider instructor - "U"
Preverjanje JP "U"Veljaven
Valid
Praktično preverjanje - pilota jadralnega zmaja
Skill test - hangglider pilot
Preverjanje JZVeljaven
Valid
Praktično preverjanje - pilot tandema jadralnega zmaja - "T"
Skill test - tandem hangglider- "T"
Preverjanje JZ "T"Veljaven
Valid
Praktično preverjanje - učitelj jadralnega zmajarstva - "U"
Skill test - hangglider instructor - "U"
Preverjanje JZ "U"Veljaven
ValidDRUGE VLOGE
OTHER APPLICATIONS

Naziv in oblika obrazca
Form name
Rev. in datum
Rev and eff.date
Vloga za potrditev usposabljanja tujih jadralnih padalcev
Application for approval of paragliding training activities
Veljaven
Valid