ZAČETNA IZDAJA

V skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 216/2008 in Prilogo VII del ORA Uredbe (EU) št. 1178/2011 s spremembami (ter z ostalimi ustreznimi zahtevami) mora odobrena organizacija za usposabljanje (ATO), ki bo usposabljala pilote ali kabinsko osebje pridobiti in izpolniti potrdilo ATO. 

Prosilci za potrdilo predložijo Agenciji za civilno letalstvo (CAA) dokumentacijo, iz katere je razvidno, kako bodo izpolnjevali zahteve iz Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisov. Taka dokumentacija vključuje postopek z opisom načina upravljanja sprememb, za katere se ne zahteva predhodna odobritev, in načina obveščanja CAA.

Vlogo za začetno izdajo potrdila ATO, kot tudi vlogo za odobritev novih tečajev usposabljanja je potrebno vložiti na naslov:

Agencija za civilno letalstvo (CAA)
Kotnikova ulica 19a
SI – 1000 Ljubljana


vsaj 90 dni pred predvidenim pričetkom usposabljanja. Postopek za začetno izdajo potrdila ATO je opisan v nadaljevanju.

Postopek za začetno izdajo potrdila ATO

Postopek Vsebina
Uvodni sestanek
Stranka vzpostavi kontakt s CAA, praviloma preko e-pošte info(at)caa.si, kjer opiše namero za pridobitev potrdila odobrene organizacije za usposabljanje (ATO) in se dogovori za uvodni sestanek. Na uvodnem sestanku CAA stranko seznani z ustreznimi zahtevami, navodili za izdelavo dokumentacije ter poda informacije o postopku, opisanem v nadaljevanju tega procesa.

Vložitev vloge ATO
Stranka na naslov Agencija za civilno letalstvo, Kotnikova ulica 19a, SI   1000 Ljubljana dostavi popolno vlogo za začetno izdajo potrdila ATO. Vloga mora biti podpisana, v celoti izpolnjena ter popolna.

Imenovanje komisije CAA
Agencija določi kontaktno osebo (predsednika komisije), ki vodi aktivnosti pred formalno vlogo ter imenuje strokovno komisijo, ki bo izvedla certifikacijski postopek v skladu z ustreznimi zahtevami.

Kontaktna oseba, ki se s stranko dogovori za sestanek je letalski nadzornik s področja organizacij za usposabljanje iz Sektorja za letalske operacije in licenciranje osebja.

Pregled dokumentacije
Komisija v postopku certifikacije pregleda predloženo dokumentacijo in oceni skladnost ter poda morebitne pripombe.

Pregled dokumentacije vsebuje najmanj naslednje dokumente:

- Vloga za začetno izdajo potrdila ATO s prilogami

- Priročnik(i) za usposabljanje (TM)

- Priročnik za delovanje (OM)

- Priročnik za upravljanje s skladnostjo (CMM)

- Priročnik za upravljanje z letalsko varnostjo (SMM)

- Dokumentacija zrakoplovov

- Pogodbe (osebje, inštruktorji, prostori, itd.)

Intervju z odgovornimi osebami
Komisija opravi intervjuje z imenovanimi odgovornimi osebami ter oceni njihovo usposobljenost in znanje.

Posamezna odgovorna oseba mora izkazati znanje iz ustreznih predpisov glede na funkcijo, ki jo bo opravljala v ATO, prikazati poznavanje dokumentacije organizacije / priročnikov in se zavedati odgovornosti, dolžnosti in pravic, ki jih takšna funkcija zahteva.

Po opravljeni oceni, komisija ugotovi primernost predlagane imenovane osebe in poda končno mnenje (sklep o ustreznosti odgovorne osebe).

Pregled in presoja ATO na terenu
Komisija nato opravi pregled in presojo ATO na terenu, ki obsega pregled prostorov za izvajanje usposabljanja, prostorov inštruktorjev, operativnih prostorov za pripravo na let, prostorov za hranjenje dokumentacije (ATO pripravi tudi osnutke / primer zapisov o usposabljanju v skladu z priročniki organizacije) in sistem vodenja zapisov, pregled zrakoplovov, informacijski sistem, sistem za upravljanje z letalsko varnostjo, literaturo in ostale zahteve, ki jih posamezni predpis zahteva.

O opravljenem pregledu ATO na terenu se oblikuje zapisnik, ki se natisne v dveh izvodih.

Odločitev o izdaji potrdila ATO
Komisija po ugotovljenem dejanskem stanju sprejme odločitev ali ATO izpolnjuje pogoje za izdajo potrdila ATO ter preveri ali so finančne obveznosti do CAA poravnane.


Vloga za začetno izdajo potrdila ATO

Prosilci za začetno izdajo potrdila odobrene organizacije za usposabljanje izpolnijo predpisano vlogo. Vloga mora biti izpolnjena, vsebovati mora podpise vseh odgovornih oseb in zastopnikov in imeti priloženo dokumentacijo organizacije (priročniki) s katero dokazuje skladnost z ustreznimi zahtevami.

Vloga se mora vložiti na CAA 90 dni pred predvidenim pričetkom usposabljanja.

Vloga Številka vloge Veljavna verzija

Vloga za začetno izdajo potrdila ATO


FCL.APL-31


01


Kontrolni seznami

Prosilci za začetno izdajo lahko za presojo skladnosti dokumentacije organizacije oziroma priročnikov, uporabijo kontrolne sezname za posamezni priročnik oziroma dokument. Kontrolni seznami so oblikovano tako, da povzemajo zahteve predvsem Priloge I del FCL in Priloge VII del ORA Uredbe (EU) št. 1178/2011 s spremembami. Glede omenjenih in drugih veljavnih ustreznih zahtev (npr. del NCO/NCC Uredbe (EU) št. 965/2012, del SERA Uredbe (EU) št. 923/2012, nacionalne zahteve itd.) morajo prosilci skladnost zagotoviti v okviru sistema za zagotavljanje skladnosti, ki ga mora organizacija zagotavljati.

Kontrolni seznami so v pomoč ATO pri opisovanju in ustvarjanju dokumentacije. Dejanski pregled in vsebinska ocena skladnosti z zahtevami izvede imenovana strokovna komisija CAA.

Kontrolni seznam Številka dokumenta Veljavna verzija

Splošni pregled dokumentacije ATO


FCL.CHK-2


01


Priročnik za delovanje / Operativni priročnik (OM)


FCL.CHK-3


01


Priročnik za usposabljanje (TM)


FCL.CHK-4


01


Priročnik za usposabljanje za rating za tip letala (TM/TR)


FCL.CHK-58


01


Dokumentacija organizacije (CMM/SMM)


FCL.CHK-59


01


Ustrezne zahteve

Odobrena organizacija za usposabljanje mora izkazati skladnost z ustreznimi zahtevami. Bistvene zahteve za odobritev priročnikov so predpisane z Uredbo (EU) št. 1178/2011 s spremembami (del FCL, del MED in del ORA) s pripadajočimi sprejemljivimi postopki uskladitve (AMC) in drugimi dokumenti (OSD). Poleg navedenih zahtev je ATO dolžan dokazati skladnost tudi z drugimi zahtevami, ki opredeljujejo operativno delovanje in letenje (npr. del NCC in del NCO Uredbe (EU) št. 800/2013, pravila letenja, ki so določene z deloma SERA Uredbe (EU) št. 923/2012 s spremembami itd.) ter s plovnostnimi zahtevami. Povezave do ustreznih predpisov so navedene v naslednji tabeli.

Predpis Povezava AMC

Uredba (ES) št. 216/2008 (t.i. Osnovna uredba)


SI


ENG


/


Uredba (EU) št. 1178/2011 (del FCL, del ORA in del MED)


SI/ENG


PBN


FCL     ORA     MED


Uredba (EU) št. 800/2013 (del NCC in del NCO)


SI/ENG


/


NCC    NCO


Uredba (EU) št. 923/2012


SI/ENG


SERA PART C


SERA