STALNI NADZOR

Splošno

Skladnost delovanja imetnikov potrdil ATO Agencija ocenjuje z rednimi in izrednimi nadzori. Nadzori temeljijo na oceni skladnosti ATO z ustreznimi zahtevami (del ORA, del FCL Uredbe (EU) št. 1178/2011 s spremembami, del NCO/NCC Uredbe (EU) št. 800/2013 s spremembami, itd.) in drugimi, ki posegajo na delovanje ATO.

ATO mora zagotavljati stalno skladnost z ustreznimi zahtevami s sistemom za zagotavljanje skladnosti, ki z notranjimi presojami skrbi, da je ATO ves čas skladna in deluje v predpisanem obsegu delovanja.

Če Agencija na kakršen koli način ugotovi, da ATO ne deluje v skladu z ustreznimi zahtevami, obvesti ATO o neskladju in zahteva njihovo odpravo. Rok za odpravo neskladij je odvisen od stopnje vpliva na letalsko varnost, ki ga posamezno neskladje predstavlja.

Skladnost Agencija ugotavlja z izvajanjem nadzorov organizacije na terenu (praviloma v poslovnih ali operativnih prostorih), z vzorčenjem letov in z inšpekcijskimi nadzori, ki so lahko napovedani ali nenapovedani.

Postopek izvajanja nadzorov

Agencija za izvajanje rednih nadzorov za vsak nadzor posebej imenuje strokovno komisijo, ki opravi celosten nadzor, torej od določitve termina nadzora do izrekanja morebitnih ugotovitev neskladja z ustreznimi zahtevami.

Postopek rednega nadzora in dejanja so opisana v spodnji tabeli.

 

1 Določitev ure in kraja nadzora
Komisija določi uro in kraj nadzora nad ATO in določi osebe, ki morajo biti prisotne med nadzorom.

 
2 Kontrolni seznam za pripravo za nadzor
ATO vsaj sedem delovnih dni pred nadzorom izpolni »Kontrolni seznam za oceno skladnosti organizacije« [FCL.CHK-7], ki ji omogoča izvedbo notranje presoje in pripravo za nadzor. Izpolnjen kontrolni seznam ATO dostavi na ato(at)caa.si
.
Prenesi:
FCL.CHK-7
3 Izvedba nadzora
Komisija opravi redni nadzor in oceni skladnost ATO z ustreznimi zahtevami.

 
Otvoritvena seja
Komisija pred izvedenimi konkretnimi dejanji in oceno skladnostjo opiše potek nadzora, predstavi področje nadzora, opredeli dokumentacijo, ki bo predmet nadzora, določi obvezno prisotnost oseb itd.

 
Ocena skladnosti organizacije
Komisija izvaja dejanski nadzor, pregleda skladnost organizacije, dokumentacijo, navzkrižno preveri zapise, pregleda zrakoplove, naprave, izvaja intervjuje itd.
Komisija ugotovitve beleži na zapisnik, ki predstavlja ugotovitev dejanskega stanja. O končanem nadzoru se sestavi zapisnik, na katerega ima osebje ATO možnost dati pripombe oziroma se izjaviti, ki se na koncu podpiše in natisne v dveh izvodih.

 
Zaključna seja
Komisija se po opravljenem nadzoru sestane in pregleda ugotovitve ter obvesti osebje ATO o zaključku nadzora. V primeru, da so ugotovljena neskladja očitna, s tem seznani ATO, da lahko prične s takojšnjim odpravljanjem neskladja.

 
4 Ugotovljene neskladnosti
O ugotovljenih neskladnostih se Komisija sestane na Agenciji in o tem sestavi odločbo, s katero določi rok za odpravo neskladij in opredeli stopnjo ugotovljene neskladnosti.
Ugotovljene neskladnosti so opisane v prilogi posamezne ugotovitve. Vsaka neskladnost se označi s posebno oznako (ključem) na katero se organizacija sklicuje v vseh nadaljnjih postopkih in komuniciranju za odpravo neskladja. Rok za odpravo posameznega neskladja je odvisen od ocene tveganja oziroma glede na tveganje, ki ga neskladje predstavlja. V primeru, da neskladij ni bilo ugotovljenih, se ATO o tem obvesti.

 
5 Načrt korektivnih ukrepov
ATO po prejemu odločbe (praviloma najkasneje v roku 15 dni) pripravi načrt korektivnih ukrepov za odpravo ugotovitev.
Na predpisanem obrazcu [FCL.OBR-35] ATO ugotovi in opredeli vzrok nastanka neskladja. Pomembno je vedeti, da navadno neskladje nastane, zaradi sistemske pomanjkljivosti v organizaciji, saj Komisija pri pregledu opravi vzorčenje delovanja. Zato naj se korektivni ukrep ne nanaša le na odpravo neskladja pri vzorcu, temveč mora predlagati korektivni ukrep, ki predstavlja sistemsko rešitev za preprečitev ponavljanja takšnih neskladnosti.

Načrt korektivnih ukrepov se dostavi na Agencijo preko ato(at)caa.si. Agencija prouči predlagan načrt in se izreče o sprejemljivosti ter ATO o tem obvesti.

Prenesi:
FCL.OBR-35
6 Odpravljanje neskladij
ATO izvede ukrepe, ki jih je opredelila v načrtu korektivnih ukrepov. Za vsako posamično ugotovitev izpolni obrazec za dokazovanje odprave neskladja [FCL.OBR-33] in priloži ustrezne dokaze.
Agencija oceni ali je ATO s tem dosegel zahtevno stopnjo skladnosti.

O odločitvi se ATO pisno obvesti.

Prenesi:
FCL.OBR-33