SPREMEMBE ORGANIZACIJE


Spremembe, ki potrebujejo predhodno odobritev CAA

Spremembe organizacije, ki vplivajo na področje uporabe certifikata oziroma pogojev za odobritev organizacije potrebujejo prehodno odobritev Agencije.

Tovrstne spremembe organizacije ne uveljavi, dokler Agencija ne odobri posamezne spremembe. Pri teh spremembah se praviloma vedno izvede presojo oziroma nadzor na odobreno organizacijo za usposabljanje, razen, če je iz dokazov in okoliščin dokazano, da so spremembe ustrezno izvedene in da ni odstopanj od ustreznih zahtev.

Praviloma je za vsako vrsto spremembe predpisana vloga (z opredelitvijo obveznih sestavin oziroma prilog) in tudi standardne odločbe za vsako vrsto posebej, kar omogoča učinkovito obravnavo vlog.

Vlogo za potrditev spremembe organizacija se pošlje na Agencijo vsaj 30 dni pred; in v primeru načrtovanih sprememb nominiranih oseb vsaj 10 dni pred nameravano uveljavitvijo spremembe.

Seznam elementov, ki potrebujejo predhodno odobritev, so navedeni v naslednji tabeli.

Določba Vsebina Vloga Kontrolni seznam / kratek opis
ORA.GEN.120 Drugi postopki usklajevanja so predmet predhodne odobritve (AltMOC). Dopis ATO
Obrazložitev, podrobna ocena tveganja in skladnosti za odobritev drugih postopkov uskladitve (AltMOC).

ORA.GEN.130 Sprememba naziva odobrene organizacije za usposabljanje. FCL.APL-31
Sprememba naziva ATO vpliva na ponovno izdajo potrdilo ATO.

ORA.GEN.130 Postopki za urejanje sprememb, ki ne potrebuje predhodne odobritve. Sprememba priročnika.
ATO mora imeti odobren postopek za urejanje sprememb, ki ne potrebujejo predhodne odobritve (opis teh sprememb v naslednji podstrani).

Operativni priročnik: FCL-CHK-3

ORA.GEN.125 ORA.ATO.100 ORA.ATO.130 Obseg usposabljanja (npr. novi tečaji usposabljanja). FCL.APL-31
Če želi ATO razširiti obseg odobrenih tečaj predloži nov priročnik za usposabljanje, določi nove zrakoplove, inštruktorje itd. Za oceno skladnosti se lahko uporabita spodnja kontrolna seznama.

Priročnik za usposabljanje: FCL.CHK-4

Posebne zahteve za tečaj za rating za tip: FCL.CHK-58

ORA.GEN.130 Nova ali dodatna lokacija usposabljanja. FCL.APL-31
Zahteva se dopis, obrazložitev spremembe in spremembo
priročnikov ATO v katerem se opredeli nova lokacija, opiše nove učilnice, prostore za usposabljanje, naprave, objekti itd.

ORA.GEN.130 Sprememba glavnega kraja poslovanja. FCL.APL-31
Zahteva se obrazložitev spremembe in sprememba priročnikov ATO ter dostavijo ostali dokazi (lastništvo, izpisi iz evidenc itd.)

ORA.GEN.200 Sprememba glavnega poslovodnega delavca. FCL.APL-31
Dopis in sprememba priročnikov ATO.

Opravi se intervju na CAA za oceno sprejemljivosti predlagane osebe.

ORA.GEN.210 ORA.ATO.210
Spremembe odgovornih oseb:

·          vodja usposabljanja

·          vodja upravljanja z letalsko varnostjo

·          vodja upravljanja s skladnostjo

·          vodja teoretičnih predavateljev

·          glavni inštruktor

FCL.APL-31
Dopis in sprememba priročnikov ATO.

Opravi se intervju na CAA za oceno sprejemljivosti predlagane osebe.

ORA.GEN.215 Sprememba objektov in naprav (novi prostori z pripravo na let, prostori za predavanja, oprema…) FCL.APL-31
Dopis in sprememba priročnikov ATO glede sprememb objektov in naprav na isti lokaciji. Opis spremenjenih prostorov, fotografije, načrt itd.

ORA.GEN.200 Politika varnosti. FCL.APL-31
Sprememba dokumentacije ATO glede politike varnosti.

Lahko uporabite kontrolni seznam za pregled skladnosti dokumentacije ATO: FCL.CHK-59

ORA.ATO.135 FSTD FCL.APL-49
Dopis in sprememba priročnikov ATO in ocena skladnosti FSTD, opredelitev tečajev za katere se bo FSTD uporabljal, identificirajo se omejitve, opiše značilnosti, opravi seznanitev z ATO, določi usposabljanje inštruktorjev za nov tip, itd.


Spremembe, ki ne potrebujejo predhodne odobritve

Vse spremembe, za katere se ne zahteva predhodna odobritev, se upravljajo po postopku, ki ga Agencija posebej odobri v priročniku o delovanju oziroma priročniku za upravljanje s skladnostjo organizacije.

Namen sprememb, ki ne potrebujejo predhodne odobritve je v tem, da organizacija sama presodi skladnost spremembe ter o izvedeni spremembi preprosto obvesti Agencijo.

Agencija tovrstnih sprememb ne odobri, temveč s predpisanim obrazcem obvesti organizacijo o prejemu ter hkrati oceni skladnost izvedene spremembe.

V primeru, da Agencija zazna neskladnost, nemudoma obvesti organizacija in ji naloži popravne ukrepe, ki jih mora organizacija izvesti, sicer lahko naloži ugotovitev neskladnosti 2. stopnje.

Vsekakor se spremembe, ki ne potrebujejo predhodne odobritve zanašajo na delovanje sistema skladnosti v posamezni organizaciji, ki mora tovrstne spremembe ustrezno presoditi, ugotoviti skladnost z ustreznimi zahtevami in takšno presojo tudi zabeležiti. Izvedba teh sprememb se preveri med stalnimi nadzori nad odobrenimi organizacijami za usposabljanje.

Za vsako vrsto spremembe (oziroma za večino sprememb) so objavljeni ustrezni obrazci oziroma standardna obvestila, ki vsebujejo zahtevane priloge / dokaze in podpis vodje upravljanja s skladnostjo.

Seznam elementov, ki ne potrebujejo predhodne odobritve, so navedeni v naslednji tabeli.

Določba Vsebina Vloga Kratek opis
ORA.ATO.125 ORA.ATO.130 ORA.ATO.230 Revizije in uskladitve programov usposabljanja z ustreznimi zahtevami (npr. sprememba zakonodaje). Dopis ATO
Manjše spremembe priročnikov (uskladitev z zakonodajo, spremembe podatkov itd.), ki ne vplivajo na obseg usposabljanja.

ORA.ATO.135 Vključitev novega zrakoplova v sistem usposabljanja odobrene organizacije za usposabljanje. FCL.APL-33
Vključitev novega zrakoplova v sistem usposabljanja, ki zahteva presojo zrakoplova (oprema, plovnost, dokumentacija) in opredelitev primernosti za ustrezen tečaj usposabljanja.

ORA.ATO.145 Izvajanje usposabljanja na drugem letališču ali drugih območjih delovanja (operating sites). Dopis ATO
Sprememba kraja praktičnega usposabljanja (npr. novo letališče/vzletišče) in ocena tveganja (nevarnosti, značilnosti letališča itd.).

ORA.ATO.210
Osebje za usposabljanje:


·          Inštruktorji letenja


·          Predavatelji teoretičnih predmetov


FCL.APL-48
Vključitev novih inštruktorjev, ki bodo usposabljali v ATO in opredelitev področja usposabljanja v ATO glede na privilegije licence oziroma izkušnje.