MEDN. VEČSTR. AKTI - SPLOŠNO

I.1.1. Splošno

 

Varšavska konvencija 
  
Zakon o Konvenciji za izenačitev nekaterih pravil, ki se nanašajo na mednarodni zračni prevoz (Uradni list KJU-MP, št. 124-267/1931)
  
Čikaška konvencija  
  
Odlok o ratifikaciji Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in Protokola o spremembah in dopolnitvah Konvencije (Uradni list FLRJ-MP, št. 3-15/1954)
  
Odlok o ratifikaciji protokola o izvirnem trijezičnem besedilu konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (Chicago, 1944) (Uradni list SFRJ-MP, št. 55-156/1970)
  
Uredba o ratifikaciji protokola o avtentičnem besedilu konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (Chicago 1944) v štirih jezikih (Uradni list SFRJ-MP, št. 11-89/1980)
  
Uredba o ratifikaciji Dodatka III (Mednarodna organizacija za civilno letalstvo) in Dodatka XII (Medvladna pomorska posvetovalna organizacija) h Konvenciji o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij (Uradni list RS -MP, št. 15-35/98 (RS 65/98))
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_URED2630.html
  
Uredba o ratifikaciji protokolov o spremembah Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (Uradni list RS-MP, št. 3/2000 (RS 17/2000))  
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_URED1093.html
  
  
Evropska konferenca civilnega letalstva (ECAC) 
  
Ustanovni akt Evropske konference civilnega letalstva (ECAC) (Uradni list RS-MP, št. 15-85/1992 (RS 54/1992)) http://www.uradni-list.si/_pdf/1992/Mp/m1992054.pdf
  
Eurocontrol 

 

Zakon o ratifikaciji Večstranskega sporazuma o pristojbinah na zračnih poteh (MSPZP) (Uradni list RS-MP, št. 11/1995)
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO673.html
  
Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije Eurocontrol o sodelovanju za varnost zračne plovbe (Uradni list RS-MP, št. 12-54/1995 (RS 46/1995)) 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO696.html
  
Dodatni protokol k Mednarodni konvenciji EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe (Uradni list RS-MP, št. 12-54/1995 (RS 46/1995)) 
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO696.html
  
Ženevska konvencija 
  
Zakon o ratifikaciji Konvencije o mednarodnem priznanju pravic na letalu (MKMPPL) (Uradni list RS-MP, št. 3-8/1997 (RS 16/1997)) http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO556.html
  
Montrealska konvencija 
  
Zakon o ratifikaciji Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (MKPMLP) (Uradni list RS-MP, št. 5-13/2002 (RS 20/2002))
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3296.html

 

- Informacija o spremembi omejitev odgovornosti po Montrealski konvenciji