UVOD IN OBRAZLOŽITEV

Uvod in obrazložitev

 

Ministrstvo za promet v skladu z določbami 7. odstavka 197. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, in 33/09) izdaja Zbornik letalskih predpisov. Zbornik letalskih predpisov se objavlja na spletnih straneh ministrstva ter se redno obnavlja.


Namen in vsebina

 

Namen Zbornika letalskih predpisov je vsem subjektom civilnega letalstva na enem mestu omogočiti preprost in pregleden dostop do seznama vseh predpisov in drugih aktov, ki urejajo civilno letalstvo. V skladu z Zakonom o letalstvu se v Zborniku letalskih predpisov poleg letalskih predpisov objavlja tudi:
- standarde in priporočila, ki jih občasno prejema Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO),
- Skupne letalske predpise (JAR), ki jih izdajajo Združeni letalski organi (JAA),
- standarde Evropske organizacije za varnost zračne plovbe (EUROCONTROL),
- priporočila Evropske konference civilnega letalstva (ECAC),
vse navedeno kot standarde in priporočila, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
Poleg tega so v Zbornik letalskih predpisov vključeni tudi mednarodni večstranski in dvostranski akti, ki urejajo civilno letalstvo.


Dosegljivost dokumentov

 

V Zborniku letalskih predpisov so objavljeni naslovi vseh zgoraj navedenih dokumentov ter povezave na spletne naslove, kjer je navedene dokumente mogoče pridobiti. Pri tem je potrebno opozoriti, da je Ministrstvo za promet, kot pripravljalec Zbornika letalskih predpisov, zavezano k spoštovanju zakonodaje s področja avtorskih pravic in na podlagi navedenega ne moremo objaviti določenih mednarodnih dokumentov tehnične narave, ki urejajo določena področja civilnega letalstva (tehnični dokumenti ICAO, Eurocontrol). V navedenih primerih ima stranka na lastne stroške možnost pridobiti dokumente v skladu s pogoji, ki so objavljeni na spletnih straneh ponudnikov teh dokumentov.


Narava Zbornika letalskih predpisov

 

Zbornik letalskih predpisov je pripomoček subjektom civilnega letalstva in kot tak nima značaja pravnega nasveta, ampak je informativne narave.

 

Ministrstvo za promet si bo kot izdajatelj prizadevalo vzdrževati ažurnost podatkov v Zborniku letalskih predpisov in to sprotno obnavljati na spletnih straneh ministrstva, kar bo razvidno iz zaporedne številke objavljene (novelirane) verzije Zbornika letalskih predpisov, ki bo določala tudi datum povzetega stanja veljavnosti predpisov in drugih dokumentov. Ministrstvo za promet, kot izdajatelj pripomočka, ne odgovarja za kakršnokoli morebitno škodo, ki bi lahko oz. bi nastala iz razloga napačnih ali pomanjkljivih podatkov v Zborniku letalskih predpisov in na drugih spletnih straneh, na katere vas Zbornik letalskih predpisov usmerja.

 

 

Priponka: