LICENCIRANJE OSEBJA - LICENCE

II.1.3.1. Licence

 

II.1.3.1.a. Evropska ureditev

 

Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 315, 28.11.2003, str. 1–165) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2042:SL:NOT
ki je spremenjena z: 
- Uredba Komisije (ES) št. 707/2006 z dne 8. maja 2006 ki spreminja Uredbo (ES) št. 2042/2003 glede odobritev z omejenim trajanjem in Prilog I in III (UL L 122, 9.5.2006, str. 17–18) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0707:SL:NOT
- Uredba Komisije (ES) št. 376/2007 z dne 30. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 94, 4.4.2007, str. 18–19) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0376:SL:NOT
- Uredba Komisije (ES) št. 1056/2008 z dne 27. oktobra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 283, 28.10.2008, str. 5–29) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1056:SL:NOT
- Uredba Komisije (EU) št. 127/2010 z dne 5. februarja 2010 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 40, 13.2.2010, str. 4–50) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0127:SL:NOT
 
Direktiva 2006/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o licenci kontrolorja zračnega prometa Skupnosti (UL L 114, 27.4.2006, str. 22–37)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0023:SL:NOT
 
Uredba Komisije (ES) št. 736/2006 z dne 16. maja 2006 o načinih dela Evropske agencije za varnost v letalstvu pri opravljanju inšpekcijskih pregledov standardiziranja (UL L 129, 17.5.2006, str. 10–15) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0736:SL:NOT
 
Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 79, 19.3.2008, str. 1–49) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0216:SL:NOT
ki je spremenjena z: 
- Uredba Komisije (ES) št. 690/2009 z dne 30. julija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 199, 31.7.2009, str. 6–6)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0690:SL:NOT
- Uredba (ES) št. 1108/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa ter o razveljavitvi Direktive 2006/23/ES ( UL L 309, 24.11.2009, str. 51–70 ) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1108:SL:NOT

 

Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1-193)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:311:FULL:SL:PDF

 

II.1.3.1.b. Nacionalni predpisi

 

II.1.3.1.b.1. Zakoni

 

Zakon o letalstvu (ZLet) (Uradni list  RS, št. 81/10 – UPB4)

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1620.html

 

II.1.3.1.b.2. Podzakonski predpisi

 

Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo letalskega tehničnega osebja kontrole letenja (Uradni list SFRJ, št. 13/79) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV947.html 
 
Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo članov posadke letal (Uradni list SFRJ, št. 2/80, 31/80, 53/80, 43/81, 10/85, Uradni list RS, št. 57/02, 44/10) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV751.html
 
Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo strokovnega osebja, ki opravlja dela, pomembna za varnost zračne plovbe (Uradni list SFRJ, št. 64/80 in 63/81) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV929.html 
 
Pravilnik o obrazcu dovoljenja za delo strokovnega osebja, ki opravlja dela, pomembna za varnost zračne plovbe (Uradni list SRS, št. 39/83) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_PRAV932.html
 
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih osebja službe za zvezo pri kontroli letenja (Uradni list SFRJ, št. 12/88) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV843.html

 
Pravilnik o trajanju izmen, trajanju nepretrganega dela in trajanju dnevnega počitka kontrolorjev letenja in pomočnikov kontrolorjev letenja (Uradni list SFRJ, št. 6/89, 40/89) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV836.html
 
Pravilnik o padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 73/89, 57/90, Uradni list RS, št. 51/07) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV819.html
 
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati šole ali šolski centri za usposabljanje zrakoplovnega osebja (Uradni list RS, št. 23/95, 44/10) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV814.html
 
Odredba o pristojbini za preverjanje strokovne usposobljenosti zrakoplovnega osebja (Uradni list RS, št. 54/97, 39/00) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ODRE397.html
 
Uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu (Uradni list RS, št. 13/99) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED398.html
 
Pravilnik o številu in sestavi članov posadke zrakoplova (Uradni list RS, št. 24/99) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV987.html
 
Pravilnik o delovnem času posadk zrakoplovov (Uradni list RS, št. 31/99) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV1010.html
 
Pravilnik o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02, 62/08, 7/09) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV4255.html
 
Pravilnik o pogojih in postopkih za priznanje tujih licenc letalskega osebja (Uradni list RS, št. 40/04) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV5801.html
 
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v letalstvu (Uradni list RS, št. 37/05, 102/07) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV5868.html
 
Pravilnik o omejitvah letalskega delovnega časa in delovnega časa ter zahtevanem počitku letalskih posadk (Uradni list RS, št. 47/08) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV9029.html
 
Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 107/08) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV9271.html
 
Pravilnik o licenci kontrolorja zračnega prometa (Uradni list RS, št. 7/09) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV8721.html
 
Pravilnik o neposredni uporabi sprejemljivih načinov usklajevanja, navodil, certifikacijskih specifikacij ter razlag in pojasnil (Uradni list RS, št. 75/09) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV9770.html
 
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, licencah in pooblastilih osebja službe letalske meteorologije (Uradni list RS, št. 79/09) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV5948.html
 
Pravilnik o licenci letalskega dispečerja (Uradni list RS, št. 20/10) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV10170.html
 
Pravilnik o licenciranju letalskega osebja - pilotov letal (Uradni list RS, št. 23/10) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV4254.html
 
Pravilnik o licenciranju letalskega osebja - pilotov helikopterjev (Ur.l. RS, št. 44/10) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV10194.html

 

 

II.1.3.1.c. Standardi in priporočila

 

II.1.3.1.c.1. ICAO

 

ICAO Annex 1 - Personnel Licensing  
 
ICAO 7192-AN/857, Part D-3  Training Manual Flight Operations Officers/Flight Dispatchers

 

II.1.3.1.c.2. JAA

 

Administrative and Guidance Material, Section Five: Personnel Licensing, Part Two: Procedures (JIP)  
 
Administrative and Guidance Material, Section Six: Synthetic Training Devices, Part Two: Procedures (JIP)  
 
JAR-FCL 1, Flight Crew Licensing  (Aeroplane)  
 
JAR-FCL 2, Flight Crew Licensing (Helicopter) 
 
JAR-FCL 3, Flight Crew Licensing (Medical Requirements for Flight Crew Licensing) 
 
JAR-FCL 4, Flight Crew Licensing (Flight Engineers) 
 
JAR-FSTD A, Aeroplane Flight Simulator Training Devices 
 
JAR-FSTD H, Helicopter Flight Simulator Training Devices 
 
JAR-STD 1A, Synthetic Training Devices 1 Aeroplanes, Requirements for Aeroplane Flight Simulators 
 
JAR-STD 1H, Synthetic Training Devices 1 Helicopters, Requirements for Helicopter Flight Simulators 
 
JAR-STD 2A, Synthetic Training Devices 2 Aeroplanes, Requirements for Aeroplane Flight Training Devices 
 
JAR-STD 2H, Synthetic Training Devices 2 Helicopters, Requirements for Helicopter Flight Training Devices 
 
JAR-STD 3A, Synthetic Training Devices 3 Aeroplanes, Flight and Navigation Procedures Trainers 
 
JAR-STD 3H, Synthetic Training Devices 3 Helicopters, 
 
JAR-STD 4A, Synthetic Training Devices 4 Aeroplanes, Basic Instrument Training Devices

 

II.1.3.1.c.3 EASA

 

II.1.3.1.c.3.a. EASA - Sprejemljivi načini skladnosti (AMC), Navodila (GM)

 

DECISION NO. 2003/19/RM OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE AGENCY of 28 November 2003 on acceptable means of compliance and guidance material to Commission Regulation (EC) No 2042/2003 of 20 November 2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks 

http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/rg_amcgm.php