LICENCIRANJE OSEBJA - LET. MEDICINA

II.1.3.2. Letalska medicina

 

II.1.3.2.a. Evropska ureditev 

 

Uredba Komisije (ES) št. 736/2006 z dne 16. maja 2006 o načinih dela Evropske agencije za varnost v letalstvu pri opravljanju inšpekcijskih pregledov standardiziranja (UL L 129, 17.5.2006, str. 10–15) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0736:SL:NOT
 
Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 79, 19.3.2008, str. 1–49) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0216:SL:NOT
ki je spremenjena z: 
- Uredba Komisije (ES) št. 690/2009 z dne 30. julija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 199, 31.7.2009, str. 6–6)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0690:SL:NOT

 

Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1-193)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:311:FULL:SL:PDF

 

II.1.3.2.b. Nacionalni predpisi

 

II.1.3.2.b.1. Zakoni

 

Zakon o letalstvu (ZLet) (Uradni list  RS, št. 81/10 – UPB4) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1620.html

 

II.1.3.2.b.2. Podzakonski predpisi

 

Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo letalskega tehničnega osebja kontrole letenja (Uradni list SFRJ, št. 13/79) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV947.html
 
Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo kontrolorjev letenja (Uradni list SFRJ, št. 62/79) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV941.html
 
Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo članov posadke letal (Uradni list SFRJ, št. 2/80, 31/80, 53/80, 43/81, 10/85, Uradni list RS, št. 57/02, 44/10) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV751.html
 
Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo strokovnega osebja, ki opravlja dela, pomembna za varnost zračne plovbe (Uradni list SFRJ, št. 64/80 in 63/81) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV929.html
 
Pravilnik o obrazcu dovoljenja za delo strokovnega osebja, ki opravlja dela, pomembna za varnost zračne plovbe (Uradni list SRS, št. 39/83) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_PRAV932.html
 
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih osebja službe za zvezo pri kontroli letenja (Uradni list SFRJ, št. 12/88) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV843.html

 
Pravilnik o trajanju izmen, trajanju nepretrganega dela in trajanju dnevnega počitka kontrolorjev letenja in pomočnikov kontrolorjev letenja (Uradni list SFRJ, št. 6/89, 40/89) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV836.html
 
Pravilnik o padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 73/89, 57/90, Uradni list RS, št. 51/07) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV819.html
 
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati šole ali šolski centri za usposabljanje zrakoplovnega osebja (Uradni list RS, št. 23/95, 44/10) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV814.html
 
Odredba o pristojbini za preverjanje strokovne usposobljenosti zrakoplovnega osebja (Uradni list RS, št. 54/97, 39/00) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ODRE397.html
 
Uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu (Uradni list RS, št. 13/99) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED398.html
 
Pravilnik o številu in sestavi članov posadke zrakoplova (Uradni list RS, št. 24/99) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_PRAV987.html
 
Pravilnik o delovnem času posadk zrakoplovov (Uradni list RS, št. 31/99) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV1010.html
 
Pravilnik o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/02, 62/08, 7/09) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV4255.html
 
Pravilnik o pogojih in postopkih za priznanje tujih licenc letalskega osebja (Uradni list RS, št. 40/04) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV5801.html
 
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v letalstvu (Uradni list RS, št. 37/05, 102/07) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV5868.html
 
Pravilnik o omejitvah letalskega delovnega časa in delovnega časa ter zahtevanem počitku letalskih posadk (Uradni list RS, št. 47/08) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_PRAV9029.html
 
Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 107/08) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV9271.html
 
Pravilnik o licenci kontrolorja zračnega prometa (Uradni list RS, št. 7/09) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_PRAV8721.html
 
Pravilnik o neposredni uporabi sprejemljivih načinov usklajevanja, navodil, certifikacijskih specifikacij ter razlag in pojasnil (Uradni list RS, št. 75/09) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV9770.html
 
Pravilnik o licenci letalskega dispečerja (Uradni list RS, št. 20/10) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV10170.html
 
Pravilnik o licenciranju letalskega osebja - pilotov letal (Uradni list RS, št. 23/10) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV4254.html
 
Pravilnik o licenciranju letalskega osebja - pilotov helikopterjev (Ur.l. RS, št. 44/10) 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV10194.html

 

II.1.3.2.c. Standardi in priporočila

 

II.1.3.2.c.1. ICAO

 

ICAO Annex 1 - Personnel Licensing

 

II.1.3.2.c.2. JAA

 

JAR-FCL 3, Flight Crew Licensing (Medical Requirements for Flight Crew Licensing)