SPO

OBRAZCI:

 

 

Implementacija dela SPO Priloge VIII Uredbe (EU) št. 965/2012

 

Po 21.4.2017 se bo za specializirane operacije letal in helikopterjev pričela uporabljati Uredba (EU) 379/2014 o spremembi Uredbe (EU) 965/2012 o letalskih operacijah. Tu vštevamo letalske operacije, ki smo jih dosedaj običajno poimenovali dela v zraku in za katere je operator pridobil Dovoljenje za izvajanje letalskih dejavnosti po nacionalni zakonodaji (DZILD).

To bo sedaj nadomestil del SPO, ki bo dejansko sam pokrival tovrstne operacije. Procesna razlika med dosedanjimi postopki in postopki po novem je v tem, da operator sedaj ne bo certificiran in mu ne bo izdano spričevalo ali dovoljenje, pač pa bo moral samostojno in s polno odgovornostjo deklarirati usklajenost in pripravljenost za tovrstne operacije s tako imenovano deklaracijo z izjavo pristojnemu organu (CAA), s tem pa bo vstopil v sistem stalnega nadzora vseh potrebnih elementov usklajenosti.

Kaj je potrebno za doseganje skladnosti

Da bi dosegel skladnost, mora operater upoštevati naslednje dele uredbe (priloge), poddele in sprejemljive načine usklajevanja in smernice, kot jih opredeljuje Uredba (EU) Št. 965/2012 o letalskih operacijah:

Komercialni SPO operaterjiZahteve, ki se jih tičejo, so opisane v
z CMPADel ORO v ustreznih delih / Del SPO v celoti
z nCMPADel ORO v ustreznih delih / Del SPO v celoti
V primeru izvajanja visoko rizičnih operacijDel ORO v ustreznih delih / Del SPO v celoti

 

Nekomercialni SPO operaterjiZahteve, ki se jih tičejo, so opisane v
z CMPADel ORO v ustreznih delih / Del SPO v celoti
z nCMPADel ORO v ustreznih delih / Del SPO v celoti
V primeru izvajanja operacij visokega tveganjaZ CMPA: Del ORO v ustreznih delih / Del SPO v celoti
Z nCMPA: Del NCO*

(n)CMPA - (non) complex motor-powered aircraft

* nekatere SPO operacije (tekmovalni leti ali predstavitveni leti, leti za potrebe padalcev, vleka jadralnih letal in akrobatski leti) so lahko podvrženi skladnosti z delom NCO (in ne samo z  delom ORO in delom SPO), ko se izvajajo pod določenimi pogoji. V skladu s SPO.GEN.005 (c) med te sodijo:

1. tekmovalni ali predstavitveni leti, pod pogojem, da je plačilo ali druga protivrednost za take lete omejena na pokritje neposrednih stroškov in je prispevek k letnim stroškom sorazmeren ter da nagrade ne presegajo vrednosti, ki jih določi pristojni organ;

2. leti za skakanje padalcev, vleka jadralnih letal ali akrobatski leti, ki jih izvaja organizacija za usposabljanje, ki ima glavni kraj poslovanja v državi članici ter je odobrena v skladu z Uredbo (EU) št. 1178/2011, ali organizacija, ki je bila ustanovljena z namenom spodbujanja zračnih športov ali rekreacijskega letalstva, pod pogojem, da zrakoplov uporablja organizacija na podlagi lastništva ali zakupa zrakoplova brez posadke, da let ne ustvari dobička, ki se distribuira zunaj organizacije, ter da, kadar sodelujejo nečlani organizacije, takšni leti predstavljajo le postransko dejavnost organizacije.

Kaj je morda novo za SPO operaterje

Izpolnjevanje dela ORO in dela SPO pomeni sledeče:

·         SPO operater mora imeti vzpostavljen sistem vodenja in mora opisati svoje delovanje v operativnem priročniku, vključujoč SMS (Safety Management System) in CMS (Compliance Monitoring System);

·         imenovane morajo biti odgovorne osebe za področja (nominirane osebe);

·         potreben je potrjen MEL (Seznam minimalne opreme).

Po doseženi skladnosti s SPO zahtevami, mora operater pristojnemu organu v državi, v kateri je locirana osnovna dejavnost operaterja ali kjer je operaterjev sedež, predložiti izjavo.

SPO operater mora to izjavo izpolniti in jo poslati na CAA. SPO operator bo prejel potrdilo o prejemu izjave in kopijo potrjene izjave. S tem tudi vstopi v program stalnega nadzora.

Oba prejeta dokumenta mora imeti operator na krovu. 

Opozorilo: Ob predložitvi izjave CAA, operaterju ni potrebno predajati nobene druge dokumentacije, razen če ne zaproša za novo posebno odobritev (SPA) v skladu z delom SPA Priloge VI Uredbe (EU) št. 965/2012 ali za dovoljenje za izvajanje operacij visokega tveganja (glej spodaj).

Specialne operacije visokega tveganja

Nekatere komercialne SPO operacije  se obravnava kot operacije visokega tveganja (glej spodnji seznam). Pri operacijah z visokim tveganjem je potrebno zaprositi pri pristojnem organu za dovoljenje še preden se operacija(-e) začne (potrebna je predhodna odobritev).

Postopek vloge, certifikacije in povezanih elementov, kot tudi seznam operacij visokega tveganja opredeljuje Operativno tehnična zahteva (OTZ).

Seznam specialne komercialne dejavnosti visokega tveganja:

  • helikopterske operacije z obešenim tovorom;
  • operacije s človeškim zunanjim tovorom;
  • operacije proženja plazov iz zraka;
  • operacije za izvajanje gradbenih del;
  • akrobatski leti, ki so namenjeni pridobitvi občutkov breztežnosti in drugih podobnih občutkov potnikov na krovu;
  • specializirane operacije, ko je na krovu nevarno blago;
  • operacije nad gosto naseljenimi območji velemest, mest ali naselij ali nad množico ljudi na prostem,

a.)  če v primeru odpovedi motorja ni možno leta varno nadaljevati niti ni možno zasilno pristati izven gosto naseljenih območij;

b.) če se leti izvajajo pod višino 1000 čevljev nad terenom nad naseljenimi območji oziroma pod višino 500 čevljev nad terenom na drugih območjih.

Zgornji seznam ni mišljen kot izključujoč, Agencija lahko po lastni presoji, z operativno tehnično zahtevo, spreminja in dopolnjuje ta seznam, v skladu s spremembami zakonodaje, spremljanjem trendov industrije, statistik poročanja, oceno nevarnosti in tveganj in podobno.

Sistem vodenja

Sistem vodenja je treba vzpostaviti (ali že obstoječi sistem vodenja dopolniti na način, da vključuje ustrezne zahteve za operacije SPO) v skladu z AMC1 ORO.GEN.200 (a) in v skladu s kompleksnostjo in velikosti poslovanja:

 

·         za organizacije, za katere velja, da so ne-kompleksni operaterji, s kontrolnimi seznami in dokumentiranimi procesi;

·         za organizacije, za katere velja, da so kompleksni operaterji, s celotnim sistemom vodenja v skladu z AMC in GM iz ORO.GEN.200

Opozorilo: Podrobnosti o merilih kompleksnosti je mogoče najti v AMC1 ORO.GEN.200 (b)

Operativni priročnik

Pri strukturiranju operativnega priročnika naj se SPO operaterji držijo predloga SPO zgradbe v skladu z AMC4 ORO.MLR.100.

V primeru, da je operator že imetnik veljavnega Spričevala letalskega prevoznika (AOC) za operacije, za katere izjava ni potrebna (primer prevoz potnikov in blaga), naj SPO operativni priročnik ne bo integriran v obstoječi CAT operativni priročnik; biti mora oblikovan samostojen operativni priročnik izključno za SPO.

Standardni operativni postopki (SOP)

Oblikovanje standardnih operativnih postopkov je potrebno tako za komercialne kot tudi za nekomercialne specializirane operacije. Opirajoč se na oceno tveganja, mora operator oblikovati standardne operativne postopke (SOP) za specializirano operacijo in zrakoplov, ki se uporablja.

Oblika SOP-a, ki opisuje SPO operacijo, je opredeljena v SPO.OP.230 in v njegovih sprejemljivih načinih usklajevanja in smernicah. SOP-i so lahko integrirani v operativne priročnike ali izdani kot samostojni dokumenti.